ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการมองภาพอนาคตของคณะสัตวแพทยศาสตร์กับโอกาสเชิงกลยุทธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

28 กุมภาพันธ์ุ 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการมองภาพอนาคตของคณะสัตวแพทยศาสตร์กับโอกาสเชิงกลยุทธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” จัดโดย หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการแบ่งปันความรู้และสร้างความเข้าใจ สำหรับใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งปัจจุบันและอนาคต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


28 กุมภาพันธ์ุ 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002