ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม ผศ. น.สพ.พิทยศักดิ์ ไวทยการ กรรมการผู้ร่วมจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567

8 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.นิวัตน์ มณีกาญจน์ กรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ อ. สพ.ญ.ทัศนีย์ ไหลมา น.สพ.วิวัฒน์ ชุนรักษา คุณอรุณี ชุติมา ผู้ร่วมก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ. ดร. น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม ผศ. น.สพ.พิทยศักดิ์ ไวทยการ กรรมการผู้ร่วมจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอนุกรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


8 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002