ข่าวงานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง First study on the immunohistochemical expression of cyclooxygenase-2 and clinicopathological association in canine hepatoid gland neoplasms ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World

24 มกราคม 66


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง First study on the immunohistochemical expression of cyclooxygenase-2 and clinicopathological association in canine hepatoid gland neoplasms ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 1.98

งานวิจัย เรื่อง First study on the immunohistochemical expression of cyclooxygenase-2 and clinicopathological association in canine hepatoid gland neoplasms มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกของเอนไซม์ COX-2 ในเนื้อเยื่อปกติและเนื้องอกทั้ง 3 ชนิดของต่อมข้างก้นในสุนัข ได้แก่ hepatoid gland adenoma, hepatoid gland epithelioma, และ hepatoid gland carcinoma ด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี และเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของ COX-2 ร่วมกับลักษณะทางพยาธิวิทยาคลินิกของเนื้องอกกลุ่มนี้

จากการศึกษาพบว่า ระดับการแสดงออกของเอนไซม์ COX-2 พบมากสุดในกลุ่ม Hepatoid gland carcinoma โดยการแสดงออกดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการเกิดเนื้อตายและการรุกรานของเซลล์มะเร็งไปยังเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียง

ดังนั้นผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าเอนไซม์ COX-2 อาจมีบทบาทสำคัญในการเจริญของเซลล์เนื้องอก และข้อมูลนี้จะนำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมถึงโอกาสที่จะนำผลการแสดงออกของเอนไซม์ COX-2 ในเซลล์เนื้องอก มาเป็นข้อบ่งชี้ในการพยากรณ์โรคและการนำยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX-2 มาใช้ในการรักษาเนื้องอกต่อมข้างก้นในสุนัข

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก


อัพเดทล่าสุด: 24 มกราคม 66

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065