งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ เรื่อง Dexmedetomidine Effectively Sedates Asian Elephants (Elephas maximus) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals

24 มกราคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Dexmedetomidine Effectively Sedates Asian Elephants (Elephas maximus) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.231

งานวิจัย เรื่อง Dexmedetomidine Effectively Sedates Asian Elephants (Elephas maximus) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาซึม Dexmedetomidine ในช้างเอเชีย พบว่า ขนาดยา Dexmedetomidine 1-2 mcg/kg สามารถให้ผลการซึมที่ดีเพียงพอในช้างเอเชีย แต่ถึงอย่างไร คณะผู้วิจัยพบว่าเมื่อใช้ขนาดยา 2 mcg/kg โดยการให้เพียงครั้งเดียวด้วยวิธีบริหารยาเข้ากล้ามเนื้อ สามารถให้ผลการซึมในระดับที่มากเพียงพอได้นานประมาณ 70 นาที และการศึกษานี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทำการศึกษาการใช้ยาซึม Dexmedetomidine ในช้างเอเชียอีกด้วย

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก


24 มกราคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002