งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measurement of Babesia bovis infected red blood cells using flow cytometry

14 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measurement of Babesia bovis infected red blood cells using flow cytometry

ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Microbiological Methods (Published : Published : 1 January 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 3 Journal Impact factor 2.622

งานวิจัยเรื่อง Measurement of Babesia bovis infected red blood cells using flow cytometry มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อบาบีเซียโบวิส โดยเทคนิค Flow cytometry ด้วยสีย้อม SYBR Green I ซึ่งวิธีการตรวจวัดปริมาณเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อบาบีเซียโบวิสที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทดสอบประสิทธิภาพยาต้านบาบีเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแม่นยำ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

facebook link


14 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065