งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Cadaveric Study on Comparison of Neck Extension Angles for Endotracheal Intubation in Rabbits Using a Rigid and Flexible Endoscope ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published: 24 April 2024)

9 กรกฎาคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Cadaveric Study on Comparison of Neck Extension Angles for Endotracheal Intubation in Rabbits Using a Rigid and Flexible Endoscope ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published: 24 April 2024) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI tier 1 (Journal Impact factor 2.7), SJR Quartile 1, Scopus Quartile

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/14/9/1270

งานวิจัย เรื่อง Cadaveric Study on Comparison of Neck Extension Angles for Endotracheal Intubation in Rabbits Using a Rigid and Flexible Endoscope มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษามุมที่เหมาะสมที่ใช้ในการสอดท่อช่วยหายใจกระต่าย ร่วมกับการใช้กล้องส่องตรวจ (endoscope) ที่ประยุกต์มาจาก otoscope ชนิดแท่งตรงและแบบบังคับปลาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเหมาะสมของอุปกรณ์ ร่วมกับมุมที่ใช้ ผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันในการสอดท่อช่วยหายใจในกระต่าย และมุมที่เหมาะสมในการสอดท่อช่วยหายใจในกระต่ายจากการศึกษา คือ มุมที่ 110 และ 120 องศา


9 กรกฎาคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002