บุคลากรทั้งหมดภายในสำนักงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

งานบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065