ใช้กับรูป

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์ต่าง ๆ

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมใจแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและผ้าไทย ตลอดเดือนเมษายน และประจำทุกวันศุกร์ อย่างพร้อมเพรียงกัน
...
เดือน พฤษภาคม 2566 นี้ เตรียมพบกับศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center
...
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การตรวจเซลล์ในน้ำนมดิบและการตรวจองค์ประกอบน้ำนม” (Raw milk somatic cells and milk composition evaluation workshop)
...
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
...
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology
...
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment
...
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
ขยายเวลาการรับสมัคร RA รุ่นที่ 9 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566
Vdo YouTube

ความรู้สู่สังคม

EP.08 Update สถานการณ์ “โรคฝีดาษลิง” [โรคสัตว์สู่คน]
++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...ขนหูและหนวดแมว
EP.07 พยาธิในปลา เรื่องที่นักกินปลา (ดิบ) ต้องดู [โรคสัตว์สู่คน]
[โรคสัตว์สู่คน] EP06 – โรคขี้แมว ... มีด้วยหรอ????
[โรคสัตว์สู่คน] EP05 พยาธิตัวตืด ... กินแล้วผอมจริงเหรอ????
[โรคสัตว์สู่คน] EP04 - โรคแมวข่วน ... เรื่องเล็กๆ ที่ไม่เล็ก
[โรคสัตว์สู่คน] EP03 - กินหมูดิบ=หูดับ?
[โรคสัตว์สู่คน] EP02_2 - โรคพิษสุนัขบ้า
...
น้อง ๆ จากค่ายปิดเทอมเรียนรู้ธรรมชาติ Nature Summer Camp และพี่ ๆ ทีมผู้จัดงานจากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
...
คณะทำงานจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
...
คณะทำงาน จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานและพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
...
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้านำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยโดยการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
...
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็ก First Step Home เข้าศึกษาเรียนรู้โครงกระดูกและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์นานาชนิดภายในห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกระบือ-โค ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกธนาคารกระบือ-โค วัดป่าดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยคณาจารย์ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 VET’81 พร้อมจัดให้มีการบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
...
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดทางด้านสัตว์เล็กในปีการศึกษา 2565 และมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ VCL เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
รวมข่าวได้รับรางวัลต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลแห่งเกียรติยศ

...
ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
...
พิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น
...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
...
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 
...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science)
...
พิธีมอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
...
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นศ.สพ.ภูมินทร์ กาคำ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับพิจารณาให้เข้ารับทุนการศึกษาจาก สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565
รวมข่าวงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
...
ผลงานวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง Modelling epidemic growth models for lumpy skin disease cases in Thailand using nationwide outbreak data, 2021-2022 ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Infectious Disease Modelling
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Development of in-house ELISA for detection of antibodies against lumpy skin disease virus in cattle and assessment of its performance using a bayesian approach ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measurement of Babesia bovis infected red blood cells using flow cytometry
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง First study on the immunohistochemical expression of cyclooxygenase-2 and clinicopathological association in canine hepatoid gland neoplasms ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World
...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Diversity ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.031 (Published : 9 December 2022)
...
ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471 (Published : 2 December 2022)
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU - All Rights Reserved
053-948002 , Fax.053-948065