แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2537 เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสัตวแพทย์ เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคเหนือ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

ประวัติแรกเริ่มก่อนจะมีการก่อตั้ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ (ดำรงตำแหน่งวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2518 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2520) ได้มีดำริที่จะมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค อธิการบดีได้ไปติดต่อพูดคุยกับสัตว์แพทย์หลายท่านเพื่อให้มาช่วยก่อตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เช่นติดต่่อกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ดำรง พฤกษราช แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขณะนั้นได้มีการพบปะพูดคุยกัน เรื่องร่างหลักสูตรบ้าง แต่ระหว่างที่ดำเนินการอาจติดขัดเรื่องงบประมาณการดำเนินการจึงยังไม่สำเร็จ

ต่อมาในสมัยอธิการบดี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์ ตะวัน กันวานพงศ์ (ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2522 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2524) มีการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์อีกครั้ง แต่ยังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ สัจจวาณิชย์

ประวัติการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

 • พุทธศักราช 2537

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2537
  มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสัตวแพทย์ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคเหนือ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
  ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรจากการประชุมกลุ่มสถาบันสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย
  ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning)
  และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

 • ปีการศึกษา 2539

  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เทอด เทศประทีป
  เป็นคณบดีคนแรกและคณบดีก่อตั้ง (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2538-2545)

 • ปีการศึกษา 2546

  เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับ Freie Universitte Berlin ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • พุทธศักราช 2551

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งผลให้คณะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปีการศึกษา 2551 คณะได้มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
  และปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์

 • พุทธศักราช 2552

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่
  1. สำนักงานคณะ
  2. ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
  3. ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
  4. ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
  5. ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
  6. ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก

 • ปีการศึกษา 2554

  เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

 • ปีการศึกษา 2556

  ได้มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) เป็น "วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์"

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065