คณะกรรมการอำนวยการประจำ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาระ 3 ปี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 - 23 มีนาคม 5670

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ จิโรจ ศศิปรียจันทร์
ศาสตราจารย์ ภาควิชาภายภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นายสัตวแพทย์ นิวัตน์ มณีกาญจน์
ศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีวิวทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์เศรษฐกิจ(สุกร)
กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065