ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meetings
...
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดโดย พี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2566
...
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลระดมเงินจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย ชิงถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
...
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU เปิดรับลงทะเบียนให้บริการ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวที่มี อายุ 3 เดือนขึ้นไป
...
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วมนำสุนัขเข้าร่วมโครงการทำหมันเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ ระหว่าง 4 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2566
...
การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนาการศึกษา ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center CMU พร้อมเปิดให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์แล้วจ้าา 23 พ.ค. นี้
...
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานหมอหมาพาปั่น - VET CMU Ride 2023 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประชาสัมพันธ์โครงการจากโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โครงการทำหมันม้าเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)
...
ประกาศแจ้งเวลาให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสัตวแพทย์ และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงาน พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์์ ประจำปี 2566
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเวลาปิดทำการในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2566
...
โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเวลาปิดทำการในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2566
...
ประชาสัมพันธ์การปิดรับตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2566 (Residency Training Program in Veterinary Medicine)
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมใจแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและผ้าไทย ตลอดเดือนเมษายน และประจำทุกวันศุกร์ อย่างพร้อมเพรียงกัน
...
เดือน พฤษภาคม 2566 นี้ เตรียมพบกับศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center
...
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การตรวจเซลล์ในน้ำนมดิบและการตรวจองค์ประกอบน้ำนม” (Raw milk somatic cells and milk composition evaluation workshop)
...
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
...
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology
...
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment
...
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้อง B 402
...
รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ขอเชิญรับชม LIVE สด ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 กับสัตว์เลี้ยง
...
ขยายเวลาการรับสมัคร RA รุ่นที่ 9 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566
...
ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ เพื่อพัฒนาการสื่อสาร ที่เป็นประโยชน์กับกับการสอน การทำงานกับผู้อื่น
...
ขอชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาโดย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสัตวแพทย์ เข้าร่วม “โครงการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6
...
Ted Tesprateep Scholarship Academic Year 2023
...
ขอเชิญร่วมงาน "พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศสัตว์ทดลอง ประจำปี 2566" ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.30 น. ณ ลานหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment“ โครงการเพิ่มพูนทักษะในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว
...
แนวทางการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์​และ​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​ คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่
...
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ฯ เปิดรับบริจาคบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงแสนรัก เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
...
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่ มีบริการฌาปนกิจและพิธีทางศาสนาให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก
...
ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ห้อง E408 รบกวนอาจารย์ทุกท่านสแกนลงทะเบียน
...
ขอเชิญร่วม vote บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ในดวงใจ
...
เชิญร่วม Vote บุคลากรสายสนับสนุนของคณะในดวงใจ
...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology”
...
ขอเชิญผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ บริษัทเอกชน และสถานประกอบการผู้ใช้สัตวแพทย์ ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ Job and Education Fair
...
7 โรคดวงตา”สุนัข”ที่เหล่าทาสควรรู้ หากคุณสังเกตเห็นตาของสุนัขเริ่มมีความขุ่นมัว มีการอักเสบหรือมีเนื้องอกจากหนังตา อาการเหล่านี้กำลังบ่งบอกว่าสุนัขของคุณเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว โปรดรีบสังเกตอาการและพาไปหาคุณหมอกันจ้า
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ทุน
...
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 2)
...
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ครั้งที่ 18
...
เพชรตาแมว-แมวตาเพชร เรื่องราวที่ถูกนำกลับมาพูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมา
...
ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Pharmaceutical challenges and opportunities in veterinary product development” โดย ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic Pet Clinic)
...
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริการนำเถ้ากระดูกสัตว์เลี้ยงสู่อัญมณีแห่งความทรงจำอันล้ำค่า “Diamond of the memory”
...
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
...
Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 2
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
...
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมรับฟังการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Echocardiography Seminar and Workshop จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
...
งานอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (2nd Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice) จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
Vdo YouTube

ความรู้สู่สังคม

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...Heat Stroke ภัยร้อนในสัตว์เลี้ยง (EP.2)

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...การดูแลสัตว์เลี้ยงในภาวะ PM2.5...

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...Heat Stroke ภัยร้อนในสัตว์เลี้ยง

EP.08 Update สถานการณ์ “โรคฝีดาษลิง” [โรคสัตว์สู่คน]

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...ขนหูและหนวดแมว

EP.07 พยาธิในปลา เรื่องที่นักกินปลา (ดิบ) ต้องดู [โรคสัตว์สู่คน]

[โรคสัตว์สู่คน] EP06 – โรคขี้แมว ... มีด้วยหรอ????

[โรคสัตว์สู่คน] EP05 พยาธิตัวตืด ... กินแล้วผอมจริงเหรอ????

[โรคสัตว์สู่คน] EP04 - โรคแมวข่วน ... เรื่องเล็กๆ ที่ไม่เล็ก

[โรคสัตว์สู่คน] EP03 - กินหมูดิบ=หูดับ?

[โรคสัตว์สู่คน] EP02_2 - โรคพิษสุนัขบ้า

[โรคสัตว์สู่คน] EP02_1 - โรคพิษสุนัขบ้า

[โรคสัตว์สู่คน] EP01 - ฝีดาษลิง2

...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566
...
งานปฐมนิเทศต้อนรับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566
...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่สัตวแพทย์ที่สำเร็จในหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 ในการจบหลักสูตรการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
...
ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอมรมแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือ ตำรา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001: 2015 ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพูดคุยแนะนำ “ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU” ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง ในรายการถ่ายทอดสด NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรมสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ สมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพท) TEPA ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
...
ทีมคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จ.เชียงราย
...
โครงการอบรมการดูแลและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจ ผ่านระบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นเพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
...
มอบทุนการศึกษาทุนให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสมทบทุนโครงการ VCL สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
...
การประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 52) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 
...
พิธีเปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
...
งานสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ Good to Great Together Workshop การทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2567-2569 (3 ปีข้างหน้า) ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 รุ่นที่ 6 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเรื่องพิธีเปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์แห่งใหม่ ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
...
ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนทางสัตวแพทย์ และงานวิจัยของภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine (SPbGUVM) แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
...
พิธีทำบุญศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566
...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology” ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุเทพ ในโอกาสเข้าพบและสวัสดีวันปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2567- พ.ศ. 2569 พร้อมวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรม Vet Camp Series for Kids ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะทำงานจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าติดตามความก้าวหน้า “โครงการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในพื้นที่ภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
...
กิจกรรมมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดการฝึกอบรม การสตัฟฟ์นกเบื้องต้น สำหรับใช้ในการคงสภาพสัตว์เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา ใช้เป็นตัวล่อในการปรับพฤติกรรมลูกนกให้รู้จักชนิดของตัวเองและไม่ติดคน ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2566
...
งานสัมมนาสูตรไม่ลับฉบับ คนเลี้ยงหมู จัดโดย บริษัท เวท แอนด์ ไซเอนซ์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด สำหรับเป็นความรู้และแนวทางให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลําพูน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์ และคณะผู้แทน ในการเข้าหารือการวางแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
...
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
...
น้อง ๆ นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกระดูกและอวัยวะของสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์สตัฟฟ์หลากหลายชนิด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
...
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดสัมมนาภาควิชาชีวศาสตร์ฯ เพื่อเป็นโอกาสร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของภาควิชาฯ ในปี 2566 - 2567 ณ โรงแรม TreeScape RetreatResort อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม งานวันวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชมและยินดี กับคุณดำรงศักดิ์ อินเตจ๊ะ พนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “สายสนับสนุนในดวงใจของคณะ” ในไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมคาราวะ คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอูเทรค พร้อมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านงานวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ โรงแรม TreeScape Retreat Resort อ.หางดง จ.เชียงใหม่
...
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อ เพื่อเป็นพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
...
คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จาก คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ตลอดจนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.น.สพ.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
...
ศ.ดร.น.สพ.ชัยณรงค์ ชัยบุตร และ รศ.สพ.ญ.นัยนา ชัยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อกล่าวขอขมาและขอพรจากผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานและดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ อาจารย์ใหญ่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์” แหล่งเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นเวทีพบปะพูดคุยร่วมกันของครอบครัวสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้บริหารได้เสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Mr.Sithu Moe Myint ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) จากบริษัท MPRL E&P Pte Ltd. และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางสร้างความร่วมมือการพัฒนาสถานบริการสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ นำตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมเดินขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ และพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ กับ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ในด้านการพัฒนางานวิชาการ การจัดการการเลี้ยงและดูแลสุขภาพให้กับโคและกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารควาย-วัว วัดป่าดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง และเลี้ยงส่ง ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของคณะฯ และภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การตรวจเซลล์ในน้ำนมดิบและการตรวจองค์ประกอบน้ำนม” จัดโดยโรงพยาบาลสัตว์แม่ออนร่วมกับ บริษัท FOSS South East Asia Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 เพื่อให้ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ในประเวณีปี๋ใหม่เมืองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวล้านนา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
...
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ เรื่อง Constructive Feedback และ Teacher as Facilitator เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงเสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์ชนิดพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
...
ทีมผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (ครบรอบ 59 ปี) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
...
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข บริจาคตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.2 คิว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในงานการเรียนการสอนและงานวิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
...
น้อง ๆ จากค่ายปิดเทอมเรียนรู้ธรรมชาติ Nature Summer Camp และพี่ ๆ ทีมผู้จัดงานจากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
...
คณะทำงานจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
...
คณะทำงาน จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานและพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
...
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้านำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยโดยการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
...
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็ก First Step Home เข้าศึกษาเรียนรู้โครงกระดูกและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์นานาชนิดภายในห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกระบือ-โค ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกธนาคารกระบือ-โค วัดป่าดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยคณาจารย์ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 VET’81 พร้อมจัดให้มีการบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
...
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดทางด้านสัตว์เล็กในปีการศึกษา 2565 และมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ VCL เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ มช.สายสนับสนุนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566
...
งานตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ (JOB AND EDUCATION FAIR) เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีโอกาสพูดคุยและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
...
กิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
...
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศสัตว์ทดลอง ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารงานและการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
...
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
...
ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การตรวจจับสัญญาณโรคและการตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อหยุดการระบาดใหญ่ของโรค โดยใช้ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการกับ บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ในงานมหกรรมฉลองครบรอบ 29 ปี เครือเวทโปรดักส์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566
...
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า) เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “วันช้างไทย” ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิดใหม่ ก้าวทำไป เพื่อช้างไทย”
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยในรายการถ่ายทอดสด NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการดูแลสัตว์เลี้ยงในสถานการณ์ภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)
...
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โครงการค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 18” เพื่อสัมผัสกับบรรยายกาศส่วนหนึ่งของการเรียนด้านสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2566
...
กิจกรรมอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำหรับเป็นแนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
...
อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเสวนา One health ในหัวข้อกรณีศึกษาการกลับมาพบโรคพิษสุนัขบ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ในรอบทศวรรษ ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
...
คณบดีได้กล่าวยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงาน ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. พร้อมพูดคุยทำความรู้จัก เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
...
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการมองภาพอนาคตของคณะสัตวแพทยศาสตร์กับโอกาสเชิงกลยุทธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
...
คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Prof. Duncan Boughton จาก Faculty of Agriculture Economy, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
...
สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรจากงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยนางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
...
อาจารย์ประจำหน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ โรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครผู้เข้าอบรมในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อ เพื่อเป็นเวทีสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ สายสนับสนุน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ โดยมีการเน้นย้ำกิจกรรม 5 ส. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
...
รศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ ทีมงานถ่ายทำสารคดี “Will you ride on me?” จากประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุกรขุนเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการพัฒนางานวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการ ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ Workshop การสร้างหนังสือของตัวเอง พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสำคัญในการเขียนหนังสือตำราเรื่อง ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนหนังสือวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566
...
กิจกรรม 1-Day Pre-vet Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกล่าวรายงานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการถ่่ายทอดความรู้ ในงานสัมมนา “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร” เมื่อวันที่ 15
...
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าศึกษาดูงานด้านแนวทางการเฝ้าระวังโรค การรักษา และการดูแลจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงบริษัทเอกชน และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ให้การต้อนรับ คุณ Shirley Liu พร้อมคณะทำงาน จาก Eastern Along Pharmaceutical Co., Ltd (EAP) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
...
กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ CMU OBE Platform สัญจร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตัดเกรด ประเมิน OBE แนวนโยบายและการใช้งานระบบเบื้องต้น และ Course Performance
...
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในการบริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
...
บริษัท อารักษ์ แอนิมัล เฮลท์แคร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการ Vet CMU Learning Foundation (VCL) สำหรับเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมและทดลองใช้งานโปรแกรมระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการ MaCMU พร้อมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางการดูแลจัดการสุนัขในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Nguen Thi Thanh Van และ Mrs. Ngueyn Hoai An พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก King Pets Hospital ประเทศเวียดนาม
...
การอบรมเรื่อง Back to basic: Fundamental of microscope หลักการใช้งานกล้องจุลทรรศน์เบื้องต้นสำหรับงานทางจุลพยาธิวิทยา
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมสัตวแพทย์และนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.อธิศ สุธัมนาถพงษ์ Professional Service Veterinarian บริษัท ไอเด็กซ์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในงาน “รับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 21 (VET 80) – บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ก่อนเข้าพิธีมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 57
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามเครือข่ายความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการจัดตั้ง PRESTO International Joint Laboratory (PRESTO IJL)
...
หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม “การจัดการข้อมูลการประชุมบนระบบ CMU E-meeting” สำหรับเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบโดเมนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “Kidney diseases: medical and renal replacement therapy”
...
การจัดอบรมการใช้งาน CMU EXAM เพื่อเป็นการลดกระดาษในการสอบ (Paperless) โดย Computer Base
...
ให้การต้อนรับ Dr.Eric Deharo, Dr.Sabrina Locatelli, Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong จาก French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) และ ผศ.ดร.วุฒิชัย คำดวง จาก คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร ให้การต้อนรับคุณนิติศักดิ์ จั่นสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
...
คณบดีกล่าวให้การต้อนรับบุคลากรใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่
...
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย น.สพ.ชัชวาล อนุชาติกิจเจริญ และ สพ.ญ.ณัฏฐิรา ลือโฮ้ง สัตวแพทย์บริการด้านสัตว์ปีก ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่อ
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานอบรม Service Excellence ระหว่างวันที่ 12 -13 มกราคม 2566
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ ให้การต้อนรับ คุณอรวรรณ อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เวทโปรดักส์ รีเสิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณนพวรรณ ฟูติตระกูล ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณธนธัส รักยงค์ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่
...
ทำการต้อนรับ ดร.วิพัฒน์ คุรุจิตธรรม กรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAOHUN) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณปิยะมาศ คงถึง นักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณชนาเนตร วีรชาติ ตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท แรพพอท จำกัด
...
เข้าคารวะและสวัสดีใหม่ รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
...
เข้าคารวะและสวัสดีใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
...
กิจกรรม Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 2
...
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมแจกันดอกไม้ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ให้แก่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน และ อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่และร่วมแสดงความยิน
...
สวัสดีปีใหม่
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมไหว้พระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร และศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ กล่าวสวัสดีปีใหม่ต่อ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอลกระชับความสัมพันธ์และกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Satoshi Ohkura จาก Laboratory of Animal Production Science, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
...
ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, The Ohio State University
...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
...
นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ที่พร้อมมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวสัตวแพทย์
...
เข้ามอบเงินจากการจัดจำหน่ายเสื้อ HUG MA เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
...
งาน VET CMU RUN 2022 หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 5
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa คณบดี และคณะผู้บริหาร Graduate School of Bioagricultural Sciences (GSBS), Nagoya University (NU) ประเทศญี่ปุ่น
...
การนำเสนอผลงานวิจัย กระบวนวิชา การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ (651697) ประจำปีการศึกษา 2565
...
พิธีถวายพระพร และสวดมนต์อธิษฐานจิตแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
...
ผู้บริหารคณะเข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมงานครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
...
ผู้บริหารคณะเข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี Azabu University ประเทศญี่ปุ่น
...
ผู้บริหารคณะฯเดินทางเข้าหารือร่วมกับ Prof. Dr. Ryo Funada คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น
...
ผู้บริหารคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงาน Koganei Emergency Hospital, Laboratory of Veterinary Physiology, Laboratory of Veterinary Animal Health และ Laboratory of Veterinary Infectious disease ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น
...
การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ InnoTech in Animal Health, for the Better Life นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
...
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
...
หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. นำบุคลากรใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงาน ในรอบเดือน มีนาคม - เมษายน 2566 เข้าพบคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณบดีได้กล่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566
...
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อนทำการสอนและส่งมอบงานต่อให้กับคณะทำงานสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ต่อไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
...
เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ รศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี และอ.น.สพ.ดร.อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์
...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแก้ไขสะบ้าเคลื่อนแบบซับซ้อนในสัตว์เลี้ยง” (Advanced course: Limb alignment and TPLO) ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Fang-Chia Chang คณบดี จาก National Taiwan University และคณาจารย์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมนานาชาติ หรือ Dual Degree Program for Master’s Degree เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566
รวมข่าวได้รับรางวัลต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลแห่งเกียรติยศ

...
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์  บรรณาธิการ Veterinary Integrative Sciences
...
ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
...
พิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น
...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
...
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 
...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science)
...
พิธีมอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
...
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นศ.สพ.ภูมินทร์ กาคำ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับพิจารณาให้เข้ารับทุนการศึกษาจาก สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565
...
ศ.คลินิก น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องให้เป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม ประจำปี 2565
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการแสดงความยินดี
...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ในโอกาสได้รับทุนจาก มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หัวข้อ Epidemiology of LSD in Thailand: Epidemiology and spatio-temporal features of LSD outbreaks ในงานส
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คลินิกสัตว์เล็ก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.วราพร กีรติชาญเดชา ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 20 ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีหน่วยกิตสูงสุด
รวมข่าวงานวิจัยของของคณะสัตวแพทยศาสตร์

งานวิจัย

...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง Comparative Susceptibility of Pathogenic Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus pseudintermedius to Empirical Cotrimazole for Canine Pyoderma ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Life (Published : 18 May 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measures of Oxidative Status Markers in Relation to Age, Sex, and Season in Sick and Healthy Captive Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 5 May 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง The first study on the impact of lumpy skin disease outbreaks on monthly milk production on dairy farms in Khon Kaen, Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published : 6 April 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง First Stranding Event of a Common Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804) Reported in the Gulf of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Diversity (Published : 6 April 2023)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
...
ผลงานวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง Modelling epidemic growth models for lumpy skin disease cases in Thailand using nationwide outbreak data, 2021-2022 ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Infectious Disease Modelling
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measurement of Babesia bovis infected red blood cells using flow cytometry
...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Diversity ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.031 (Published : 9 December 2022)
...
ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471 (Published : 2 December 2022)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ เรื่อง Dexmedetomidine Effectively Sedates Asian Elephants (Elephas maximus) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals
...
ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Microbial Genomics ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.868
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Viruses (Published: 7 October 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 / ISI Quartile 2 Journal Impact factor 5.81
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Virological Methods (Available online 30 September 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 3 Journal Impact factor 2.623
...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Microbiology (Published: 25 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 6.064
...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) (Published: 17 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.614
...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Vaccines (Published: 19 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.961
...
ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published: 4 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471
...
ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ PeerJ (Published: 10 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.061
...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 27 July 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 2.518
...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published: 30 July 2022)
...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 22 June 2022)
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Development of in-house ELISA for detection of antibodies against lumpy skin disease virus in cattle and assessment of its performance using a bayesian approach ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
...
งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Quartile 1 Impact factor 3.471
...
ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Preventive Veterinary Medicine ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.372 Quartile 1
...
ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Viruses ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 5.818
...
ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Scientific Reports ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI quartile 2 Impact factor 4.996
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Polyunsaturated Fatty Acid EAB-277? Supplementation Improved Heart Rate Variability and Clinical Signs in Tracheal Collapse Dogs ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
...
งานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Relationship among Serum Progestagens, Cortisol, and Prolactin in Pregnant and Cycling Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI มี Im
...
ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง First study on the immunohistochemical expression of cyclooxygenase-2 and clinicopathological association in canine hepatoid gland neoplasms ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World
...
งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.231 Quartile 1
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065