ทีมผู้บริหาร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดี

คณบดี
ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Email: korakot.n@cmu.ac.th , korakot_n@hotmail.com
Phone: 053-948001

รองคณบดี

คณบดี
รศ.น.สพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
Email : panuwat.y@cmu.ac.th
Phone: 053-948003
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
คณบดี
รศ.ดร.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร
Email: saruda.t@cmu.ac.th
Phone : 053-948005
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณบดี
รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม
Email: chatchote.thitaram@cmu.ac.th
Phone: 053-948004
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
คณบดี
รศ.ดร.น.สพ.สุรชัย พิกุลแก้ว
Email : surachai.pikul@cmu.ac.th
Phone : 053-948030
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ
คณบดี
ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Email: korakot.n@cmu.ac.th
Phone: 053-948001
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน (รักษาการ)

ผู้ช่วยคณบดี

/
ผศ.ดร.น.สพ.สุวิทย์ โชตินันท์
Email : suwit.c@cmu.ac.th
Phone: 053-948104
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้
/
ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า
Email: Tawatchai.singh@cmu.ac.th
Phone: 053-948040
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์
/
ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง
Email : siriwan.tangy@cmu.ac.th
Phone: 053-948029
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
/
อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
Email: nattakarn.a@cmu.ac.th
Phone: 053-948027
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต
/
ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด
Email: chaleamchat.s@cmu.ac.th
Phone: 053-948082
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
ผศ.ดร.น.สพ.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
Email: sahatchai.t@cmu.ac.th
Phone: 053-984105
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา

หัวหน้าภาควิชา

/
รศ.ดร.น.สพ.ประภาส พัชนี
Email: prapas.pat@cmu.ac.th
Phone: 053-948115
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
/
ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร ขุมทรัพย์
Email: siriporn.k@cmu.ac.th
Phone: 053-948086
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
/
ผศ.ดร.สพ.ญ.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
Email: kannika.nalampang@cmu.ac.th
Phone: 053-948057
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

ผู้อำนวยการ

/
ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ
Email: attvet62@hotmail.com
Phone: 053-948114
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
/
ผศ.ดร.สพ.ญ.วรางคณา ไชยซาววงษ์
Email: warangkhana.chai@cmu.ac.th
Phone: 053-948083
ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก
/
รศ.น.สพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
Email : panuwat.y@cmu.ac.th
Phone: 053-948003
ศูนย์ฝึกสัตวแพทย์ และฟาร์มทดลอง
/
รศ.ดร.น.สพ.สุรชัย พิกุลแก้ว
Email: surachai.pikul@cmu.ac.th
Phone: 053-948030
ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการฝ่าย

/
ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป
Email: kannika.p@cmu.ac.th
Phone: 053-948096
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
/
ผศ.ดร.น.สพ.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
Email: pvinitvhaikul@yahoo.com
Phone: 053-948037
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
และ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
/
รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม
Email: chatchote.thitaram@cmu.ac.th
Phone: 053-948004
ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า

เลขานุการคณะ

/
นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร
Email: waralak.s@cmu.ac.th
Phone: 053-948012
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065