งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 27 July 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 2.518

20 ธันวาคม 2565


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Recombinant Ehrlichia canis GP19 Protein as a Promising Vaccine Prototype Providing a Protective Immune Response in a Mouse Model ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 27 July 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 2.518

งานวิจัย Recombinant Ehrlichia canis GP19 Protein as a Promising Vaccine Prototype Providing a Protective Immune Response in a Mouse Model มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นแบบสำหรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Ehrlichia canis ในสุนัข โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบต้นแบบวัคซีนในระดับสัตว์ทดลอง ก่อนจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการทดสอบในสุนัขต่อไป 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก


20 ธันวาคม 2565

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065