งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Time series analysis and forecasting of the number of canine rabies confirmed cases in Thailand based on national-level surveillance data ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 29 November 2023)

15 ธันวาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Time series analysis and forecasting of the number of canine rabies confirmed cases in Thailand based on national-level surveillance data ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 29 November 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI tier 1 (Journal Impact factor 3.2), SJR Quartile 1, Scopus Quartile 1

สอดคล้องแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

- เป้าหมายที่ 3 (Sustainable Development Goal 3) : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ในทุกช่วงวัย

- เป้าหมายที่ 17 (Sustainable Development Goal 17) : Partnership for the Goals เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fvets.2023.1294049/full

งานวิจัยเรื่อง Time series analysis and forecasting of the number of canine rabies confirmed cases in Thailand based on national-level surveillance data มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำ ถูกต้อง ของวิธีการพยากรณ์แบบต่าง ๆ ทั้งวิธีการทางสถิติ คณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเชิงวิชาการ ในการพยากรณ์จำนวนสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 9 ปี งานวิจัยนี้มีประโยชน์ในเชิงนโยบายสำหรับการวางแผนการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนโดยอ้างอิงจากการพยากรณ์


15 ธันวาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065