ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับฟังเสียงลูกค้า (Voice Of Customer)

ช่องทางเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Click

หน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อ เว็บไซต์
งานบริหารทั่วไป 053-948002, 053-948065 https://www.vet.cmu.ac.th/webmed/adminvet/
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 053-948008, 053-948069, 053-948069 https://www.vet.cmu.ac.th/webmed/financevet/
งานนโยบายและแผน และ ประกันคุณภาพการศึกษา 053-948010, 053-948028, 053-948049 https://www.vet.cmu.ac.th/webmed/planvet/
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053-948009, 053-94853, 053-948060 https://www.vet.cmu.ac.th/webmed/educationvet/
งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 053-948026, 053-948070, 053-948071 https://www.vet.cmu.ac.th/webmed/researchvet/
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065