บุคลากรทั้งหมดภายในคณะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

home-office
สำนักงานคณะ
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยงานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 • งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์
 • งานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
social-studies
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • พรีคลินิก และ พาราคลินิกทางสัตวแพทย์
 • คลินิกทางสัตวแพทย์
 • สัตวแพทย์สาธารณสุข
 • สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา
hospital-emoji
โรงพยาบาลสัตว์
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง
 • ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง
 • รีสอร์ทสัตว์เลี้ยง
cloud-user-group
ศูนย์บริการ
 • ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรโรคสัตว์ และนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์
 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเซียแปซิฟิก
 • ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
 • ศูนย์ฝึกสัตวแพทย์ และฟาร์มสัตว์ทดลอง
 • ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065