คณาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลินิกม้า

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ศิริพร ขุมทรัพย์
Assistant Professor Dr.Siriporn Khumsap
สาขางานวิจัย: Equine medicine and surgery Responsible Disciplines for Teaching:Equine medicine and surgery
สังกัด: คลินิกม้า
: siriporn.k@cmu.ac.th
: 053-948083,8084 ต่อ 102
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ศศิธร พนโสภณกุล
Assistant Professor Dr.Sasithorn Panasophonkul
สาขางานวิจัย: Equine Reproduction , Equine Medicine , In Vitro Embryo Production , Stem Cell Technology
สังกัด: คลินิกม้า
: sasithorn.pana@cmu.ac.th
: 053-948083,8084 ต่อ 108
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ศิริพร เพียรสุขมณี
Assistant Professor Dr.Siriporn Peansukmanee
สาขางานวิจัย: Equine Sciences: Joint Diseases, Anaesthesia and Surgery. Responsible Disciplines for Teaching: Equine Practice
สังกัด: คลินิกม้า
: siriporn.pean@cmu.ac.th
: 053-948083,8084 ต่อ 105
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ปรกต รุ่งศรี
Assistant Professor Dr.Porrakote Rungsri
สาขางานวิจัย: Acupuncture mixed practice in sport horse and small animal, Equine Sport Medicine (Back pain), Equine Dental Care (Floating)
สังกัด: คลินิกม้า
: porrakote.rungsri@cmu.ac.th
: 053-948083,8084 ต่อ 113
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ศิริวรรณ ตั้งยืนยง
Assistant Professor Dr.Siriwan Tangyuenyong
สาขางานวิจัย: Equine internal medicine, Joint disease and Cartilage metabolism, Equine Endocrinology and Reproduction
สังกัด: คลินิกม้า
: siriwan.tangy@cmu.ac.th
: 053-948029

คลินิกสัตว์เล็ก

...
รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วรรณนา สุริยาสถาพร
Associate Professor Dr.Wanna Suriyasathaporn
สาขางานวิจัย: Clinical sciences of companion animal
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: wanna.suri@cmu.ac.th
: 053-948005
...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ชวลิต บุญญาภากร
Associate Professor Dr.Chavalit Boonyapakorn
สาขางานวิจัย: small animal cardiorespiratory medicine
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: chavalit.b@cmu.ac.th
: 053-948003
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ชลลดา โสดารัตน์
Assistant Professor Dr.Chollada Sodarat
สาขางานวิจัย: Internal medicine and specialist
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: chollada.s@cmu.ac.th
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย
Assistant Professor Dr.Worapat Prachasilchai
สาขางานวิจัย: Veterinary Pharmacology Surgery Ischemia-reperfusion injury: Acute kidney injury
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: worapat.p@cmu.ac.th
: 053-worapat.p@cmu.ac.th
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง นิยดา ทิตาราม
Assistant Professor Dr.Niyada Thitaram
สาขางานวิจัย: Small Animal Orthopedic and surgery
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: niyada.t@cmu.ac.th
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
Assistant Professor Dr.Sahatchai Tangtrongsup
สาขางานวิจัย: Molecular Epidemiology of Giardia and Cryptosporidium in dogs and cats Molecular genetics Phylogenetic analysis
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: sahatchai.t@cmu.ac.th
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ อติกันต์ ทองทาบ
Assistant Professor Dr.Atigan Thongtharb
สาขางานวิจัย: Cancer in companion animals
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: atigan.t@cmu.ac.th , attvet62@hotmail.com
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกรียงไกร ทองก้อน
Assistant Professor Dr.Kriangkrai Thongkorn
สาขางานวิจัย: Small Animal Dentistry, Biomaterials, Maxillofacial Surgery in Small Animals
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: kriangkrai.th@cmu.ac.th
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง อารีรัตน์ อากาศวิภาต
Assistant Professor Dr.Areerath Akatvipat
สาขางานวิจัย: Veterinary Clinical Research In Smallanimal, Orthopedic, Traumatology And Neurology, Multidrug Resistance, Electrodiagnost ic e.g. , Electroencephalography, Electromyography
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: areerath.a@cmu.ac.th
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง คคนางค์ ปิยะรังษี
Assistant Professor Dr.Kakanang Piyarungsri
สาขางานวิจัย: Smallanimal Internal Medicine, Feline Medicine, Urology Of Dogs And Cats, Diagnostic Imaging
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: kakanang.p@cmu.ac.th
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง กรรณิการ์ พงษ์รูป
Assistant Professor Kannika Phongroop
สาขางานวิจัย: Small Animal Dermatology, Small Animal Internal Medicine
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: kannika.p@cmu.ac.th
: 053-948015
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง กณวีร์ วาฤทธิ์
Lecturer Dr.Kanawee Warrit
สาขางานวิจัย: ANESTHESIA, PAIN MANAGEMENT
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: kwarrit@gmail.com
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์
Lecturer Dr.Pinkarn Chantawong
สาขางานวิจัย: Biochemistry, Cancer Biology, Molecular Biology, Herbal Medicine
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: pinkarn.chan@cmu.ac.th
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ นาวิน มานะชัย
Lecturer Dr.Nawin manachai
สาขางานวิจัย: Comparat Ive Hematological Disorders, Small Animal Transfusion Medicine And Blood Bank, Iaboratory Molecular Oncology And Medicine, Small Animal Immunopathology Of Infectious Disease And Blood Cancer, HTLV- 1/ATL
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: nawin.m@cmu.ac.th , m_nawin@hotmail.com
: 053-948015
...
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ บุรินทร์ บุญศรี
Lecturer Dr.Borin Boonsri
สาขางานวิจัย: Small Animals Bone And Joints Diseases, Bone Anatomy, Emergency And Critical Care In Small Animals
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: burin.b@cmu.ac.th , boo_chan87@hotmail.com
: 053-948015
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ชมพูนุท เพิ่มคำ
Lecturer Dr.Chompunut Permkam
สาขางานวิจัย: Ophthalmology, Biomaterials and Veterinary Biosciences
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: chompunut.p@cmu.ac.th , boo_chan87@hotmail.com
: 053-948015
...
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กฤษฎา บุญอร่ามเรือง
Lecturer Dr.Krissda Boonaranrueng
สาขางานวิจัย: Small animal Internal Medicine and neurology Feline Medicine Small animal Emergency and critical care medicine
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: Boonarฺamrueng@gmail.com
: 053-948015
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ณัฐวดี งามเลิศวงศ์
Lecturer Dr.Nuttawadee Ngamlertwong
สาขางานวิจัย: Molecular Pharmacology, Anesthesia, Dermatology
สังกัด: คลินิกสัตว์เล็ก
: donutvet69@gmail.com
: 053-948015

คลินิกช้างและสัตว์ป่า

...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ฉัตรโชติ ทิตาราม
Associate Professor Dr.Chatchote Thitaram
สาขางานวิจัย: Elephant and zoo animal medicine, reproduction and genetics Responsible Disciplines for Teaching: Elephant and wild animal medicine and reproduction
สังกัด: คลินิกช้างและสัตว์ป่า
: chatchote.thitaram@cmu.ac.th
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร
Assistant professor Pornsawan Pongsopawijit
สาขางานวิจัย: -------
สังกัด: คลินิกช้างและสัตว์ป่า
: pornsawan.p@cmu.ac.th
: 053-948013
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เฉลิมชาติ สมเกิด
Assistant professor Dr.Chaleamchat Somgird
สาขางานวิจัย: Avian and Ornithology mesicine, Elephant and Zooanimal science, Conservation genetic and ecology
สังกัด: คลินิกช้างและสัตว์ป่า
: chaleamchat.s@cmu.ac.th
: 053-948015
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ภัคนุช บันสิทธิ์
Assistant Professor Dr.Pakkanut Bansiddhi
สาขางานวิจัย: ELEPHANT AND WILDLIFE MEDICINE, ELEPHANT MANAGEMENT AND WELFARE
สังกัด: คลินิกช้างและสัตว์ป่า
: pakkanut.b@cmu.ac.th
: 053-948015
...
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ วรพงศ์ โกษารักษ์
Lecturer Worapong Kosaruk
สาขางานวิจัย: -
สังกัด: คลินิกช้างและสัตว์ป่า
: woraph.kosa@gmail.com
: 053-948097

คลินิกสุกร

...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ประภาส พัชนี
Associate Professor Dr.Prapas Patchanee
สาขางานวิจัย: Food & Safety, Epidemiology
สังกัด: คลินิกสุกร
: prapas.pat@cmu.ac.th
: 053-948023,8073 ต่อ 15
...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
Associate Professor Dr.Panuwat Yamsakul
สาขางานวิจัย: Swine nutrition (Clinical nutrition) , Swine pathology and Immunology
สังกัด: คลินิกสุกร
: panuwat.y@cmu.ac.th
: 053-948023
...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ภาคภูมิ ตาดี
Associate Professor Dr.Pakpoom Tadee
สาขางานวิจัย: MOLECULAR EPIDEMIOLOGY, PUBLIC HEALTH, SWINE MEDICINE
สังกัด: คลินิกสุกร
: pakpoom.t@cmu.ac.th
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เทิดศักดิ์ ญาโน
Assistant Professor Dr.Terdsak Yano
สาขางานวิจัย: Epidemiology, Foot and Mouth Disease Responsible Disciplines for Teaching: Swine Clinic, Epidemiology
สังกัด: คลินิกสุกร
: terdsak.yano@cmu.ac.th
: 053-948023

คลินิกสัตว์ปีก

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ โชตินันท์
Assistant Professor Dr.Suwit Chotinan
สาขางานวิจัย: Poultry Medicine (Herd health and production management in poultry farm), Veterinary Epidiemiology
สังกัด: คลินิกสัตว์ปีก
: suwit.c@cmu.ac.th
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง สุรีรัตน์ หนูมี
Assistant Professor Dr.Sureerat Numee
สาขางานวิจัย: Microbiology research esp. bacterial diseases in poultry , Research in native chickens
สังกัด: คลินิกสัตว์ปีก
: sureerat.n@cmu.ac.th
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ฉัตรชัย สารชัย
Assistant Professor Chatchai Sarachai
สาขางานวิจัย: Poultry health management, Poultry medicine (viral disease), Poultry immunology
สังกัด: คลินิกสัตว์ปีก
: chatchai.sarachai@cmu.ac.th
: 053-948023
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
Lecturer Dr.Nattakarn Awaiwanont
สาขางานวิจัย: Ant imicrobial resistance, Food safety and hygiene, Poultry medicine & poultry gut health
สังกัด: คลินิกสัตว์ปีก
: nattakarn.a@cmu.ac.th
: 053-948023
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง นิศาชล อภิญดา
Lecturer Dr.Nisachon Aphiyada
สาขางานวิจัย: Microbiology research esp. bacterial diseases in poultry , Research in native chickens
สังกัด: คลินิกสัตว์ปีก
: nisachon.a@cmu.ac.th
: 053-948023

คลินิกสัตว์น้ำ

...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ สุรชัย พิกุลแก้ว
Associate Professor Dr.SURACHAI PIKULKAEW
สาขางานวิจัย: Aquatic Medicine, Nanotechnology, Molecular biology Responsible Disciplines for Teaching: Aquatic Medicine
สังกัด: คลินิกสัตว์น้ำ
: surachai.pikul@cmu.ac.th
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ รัชต์ ขัตติยะ
Assistant Professor Dr.Rutch Khattiya
สาขางานวิจัย: Fish Medicine and Surgery, Fish Bacteriology
สังกัด: คลินิกสัตว์น้ำ
: rutch.k@cmu.ac.th
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ฎิลก วงศ์เสถียร
Assistant Professor Dr.Dilok Wongsathein
สาขางานวิจัย: Fish Medicine and Surgery, Fish Bacteriology
สังกัด: คลินิกสัตว์น้ำ
: dilok.w@cmu.ac.th
: 053-948023

คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง

...
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ วิทยา สุริยาสถาพร
Professor Dr.Witaya Suriyasathaporn
สาขางานวิจัย: Application of epidemiological,statisticsl and mathematical methods to animal disease research Herd health in dairy cattle.An approach based on understanding epidemiology,physiology and pathobiology of the disease. Understanding population dynamics of infectious diseases
สังกัด: คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
: witaya.s@cmu.ac.th
: 053-948023
...
รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วาสนา ไชยศรี
Associate Professor Dr.Wasana Chaisri
สาขางานวิจัย: BOVINE MEDICINE, HERBAL MEDICINE, NANAOTECHNOLOGY/DRUG DELIVERY SYSTEM
สังกัด: คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
: wasana.ch@cmu.ac.th
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ขวัญชาย เครือสุคนธ์
Assistant Professor Dr.Khwanchai Kreausukon
สาขางานวิจัย: HERD HEALTH, PREVENTIVE MEDICINE
สังกัด: คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
: khwanchai.kreau@cmu.ac.th
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
Assistant Professor Dr.Paramintra Vinitchaikul
สาขางานวิจัย: RUMINANTNUTRITION AND MANAGEMENT, GASTROINTESTINAL AND METABOLIC DISORDERS, DAIRY HERD HEALTH AND PRODUCTION MEDICINE
สังกัด: คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
: paramintra.v@cmu.ac.th , pvinitvhaikul@yahoo.com
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ธวัชชัย สิงห์หล้า
Assistant Professor Dr.Tawatchai Singhla
สาขางานวิจัย: Bovine medicine, Epidemiology
สังกัด: คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
: tawatchai.singh@cmu.ac.th
: 053-948023
...
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์
Lecturer Dr.Amarin Rittipornlertrak
สาขางานวิจัย: ------
สังกัด: คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
: amarin.r@cmu.ac.th , mate_vet@hotmail.com
: 053-948023
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ดวงหทัย สายปินตา
Lecturer Dr.Duanghathai Saipinta
สาขางานวิจัย: ------
สังกัด: คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
: duanghathai.s@cmu.ac.th
: 053-948023

หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข

...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
Associate Professor Dr.Anucha Sirimalaisuwan
สาขางานวิจัย: Zoonotic EID, Tuberculosis ,Emerging infect ious disease
สังกัด: หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
: anucha.siri@cmu.ac.th
: 053-948083,8084 ต่อ 112
...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
Associate Professor Dr.Veerasak punyapornwithaya
สาขางานวิจัย: Dairy herd health and production management Advance applied biostatistic
สังกัด: หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
: veerasak.p@cmu.ac.th
: 053-948023
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ดวงพร พิชผล
Assistant Professor Dr.Duangporn Pichpol
สาขางานวิจัย: FOOD MICROBIOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTS, ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN FOOD MICROBIOLOGY, FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM, FOODBORNE ZOONOTIC DISEASES, INTEGRATIVE APPROACH: ONEHEALTH AND ECOHEALTH ANIMALWELFARE IN FOOD ANIMAL PRODUCTION
สังกัด: หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
: duangporn.p@cmu.ac.th
: 053-948083,8084 ต่อ 117
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง กรรณิการ์ ณ ลำปาง
Assistant Professor Dr.Kannika Na Lampang
สาขางานวิจัย: Epidemiology , Biostatistics , FOOD HYGIENE, Antimicrobial in Food Animal
สังกัด: หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
: kannika.nalampang@cmu.ac.th
: 053-948083,8084 ต่อ 115
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วรางคณา ไชยซาววงษ์
Assistant Professor Dr.Warangkhana Chaisowwong
สาขางานวิจัย: Food Microbiology , Animal and Food Hygiene , Participatory Epidemiology
สังกัด: หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
: warangkhana.chai@cmu.ac.th
: 053 948083 ต่อ 109
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ทองกร มีแย้ม
Lecturer Dr.Tongkorn Meeyam
สาขางานวิจัย: Food safety, OneHealth and EcoHealth
สังกัด: หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
: tongkorn.meeyam@cmu.ac.th
: 053-948083,8084 ต่อ 116
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
Assistant Professor Dr.Montira Intanon
สาขางานวิจัย: Food chemistry, Food biotechnology, Protein structure and function
สังกัด: หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
: montira.intanon@cmu.ac.th
: 053-948023

หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์

...
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Professor Dr.Korakot Nganvongpanit
สาขางานวิจัย: Biomedical Science, Anatomy
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: korakot.n@cmu.ac.th
: 053-948046
...
รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง จารุวรรณ คนมี
Associate Professor Dr.Jaruwan Khonmee
สาขางานวิจัย: Endocrine and Reproductive Physiology , Hormone Monitoring in Wildlife and Domesticated Animals
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: jaruwan.khonmee@cmu.ac.th
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ อนุชา สธนวงศ์
Assistant Professor Dr.Anucha Sathanawongs
สาขางานวิจัย: Reproductive Biotechnology
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: anucha.sa@cmu.ac.th
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ วสันต์ ตั้งโภคานนท์
Assistant Professor Dr.Wasan Tangphokhanon
สาขางานวิจัย: Vascular Biology , Angiogenesis in Health and Diseases
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: wasan.tangphokhanon@cmu.ac.th
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ รักธรรม เมฆไตรรัตน์
Assistant Professor Dr.Raktham Maktrirat
สาขางานวิจัย: VETERINARY PHARMACOLOGY, ANT IMICROBIAL RESISTANCE AND THERAPY, VETERINARY INFECT IOUS DISEASES, VETERINARY PHARMACEUT ICAL DEVELOPMENT, NATURAL PRODUCT AND HERBAL SCIENCES
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: maktrirat_cmu_vetmed@yahoo.com
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ประภาวดี ไพรินทร์
Assistant Professor Dr.Prapawadee Pirint
สาขางานวิจัย: Cardiopulmonary Physiology ,Neurocardiology (Autonomic regulation of cardiovascular function) ,ECG & Continuous ECG monitoring
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: prapawadee.p@cmu.ac.th
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง พิชญา มัชฌิมากุล
Assistant Professor Dr.Pitchaya Matchimakul
สาขางานวิจัย: Molecular Cancer (Cholangiocarcinoma associated Trx-1 from Opisthorchis viverrini in Anti-Apoptosis Pathways and Cell Proliferation mechanism Veterinary Physiology (Urinary system)
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: arepit@hotmail.com
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ วันพิทักษ์ ป้องกัน
Assistant Professor Dr.Wanpitak Pongkan
สาขางานวิจัย: Cardiac-Electrophysiology , Cardiac Ischemic and Reperfusion Injury , Cardiac Mitochondrial Function
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: wanpitak.p@cmu.ac.th
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ สนธยา อ่ำสำอางค์
Lecturer Dr.Sonthaya Umsumarng
สาขางานวิจัย: BIOCHEMISTRY, CANCER BIOLOGY, MOLECULAR BIOLOGY, HERBAL MEDICINE
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: sonthaya.u@cmu.ac.th
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ทรงพล พุทธศิริ
Lecturer Dr.Songphon Buddhasiri
สาขางานวิจัย: Gut host-Microbe interaction, Microbiome, Bacterial genomics
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: s.buddhasiri@gmail.com
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ พร้อมพร พิบูลย์
Lecturer Dr.Promporn Piboon
สาขางานวิจัย: -----
สังกัด: หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
: muy_v3@hotmail.com
: 053-948046

หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์

...
รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ศรุดา ติวะนันทกร
Associate Professor Dr.Saruda Tiwananthagorn
สาขางานวิจัย: Veterinary Parasitology : Diagnosis, Treatment & Immunoparasitology
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: saruda.t@cmu.ac.th
: 053-948046
...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ
Associate Professor Dr.Kidsadagon Pringproa
สาขางานวิจัย: Veterinary Pathology , Veterinary Virology , Neurosciences
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: Kidsadagon.p@cmu.ac.th
: 053-948046
...
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
Associate Professor Dr.Nattawooti Sthitmatee
สาขางานวิจัย: Vaccine Technology , Veterinary Microbiology
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: nattawooti.s@cmu.ac.th
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วีนา จูเปีย
Assistant Professor Dr.Vena Chupia
สาขางานวิจัย: Veterinary Microbiology
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: vena.ch@cmu.ac.th
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ พงศกร เชื่อมไมตรี
Assistant Professor Dr.Phongsakorn Chuammitri
สาขางานวิจัย: Immunopathology
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: phongsakorn.c@cmu.ac.th
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ประยุทธ แซ่โค้ว
Assistant Professor Dr.Prayout Sarkaou
สาขางานวิจัย: Veterinary Microbiology
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: prayuth.saekhow@cmu.ac.th
: 053-948046
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
Assistant Professor Dr.Kanruethai Wongsawan
สาขางานวิจัย: Veterinary Microbiology , Molecular Biology of Steptococci
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: kanruethai.w@cmu.ac.th
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง ทัตตวรรณ แก้วสาครค์
Lecturer Dr.Thattawan Kaewsakhorn
สาขางานวิจัย: Veterinary Pathology , Calcium Metabolism in Animals
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: thattawan.k@cmu.ac.th
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ จิรภัทธ อรุโณรัตน์
Lecturer Dr.Jirapat Arunorat
สาขางานวิจัย: Veterinary Pathology Veterinary Virology
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: dark_xeres@hotmail.com
: 053-948046
...
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ศศิโศภิน ไชยลังการณ์
Lecturer SaSisophin Chailangkarn
สาขางานวิจัย: Parasitology
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: sasisophin.c@cmu.ac.th
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง บุณฑริกา นามบุปผา
Lecturer Dr.Boondarika Nambooppha
สาขางานวิจัย: วิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: boondarika.n@gmail.com
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร.ชนาพร สุทธินันท์
Lecturer Dr.Chanaporn Suttinun
สาขางานวิจัย: Entomology, Animal Systematics
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: chana.suttinun@gmail.com
: 053-948046
...
อาจารย์ ดร.ธัญมาส กันธวัง
Lecturer Dr.Thunyamas Guntawang
สาขางานวิจัย: -----
สังกัด: หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
: thunyamas.g@gmail.com
: 053-948046
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065