งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

14 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Immunology and Immunopathology (Published : 28 February 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 2 Journal Impact factor 1.943

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0165242723000314

งานวิจัยเรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาแอนติเจนที่เหมาะสม ที่จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันความสูญเสียจากโรคติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างต่อไปได้ในอนาคต

 


14 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065