รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น

25 มกราคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ หอประวัติ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

โดยในโอกาสสำคัญนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

.

✨รางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้แก่ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ประธานกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์

.

✨ รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" สาขารางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2565 ได้แก่ ผศ.น.สพ. ดร.อนุชา สธนวงศ์ (คณบดีเป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัล) อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

.

✨ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565

  •  รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
  •  รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
  •  ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
  •  น.ส.วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์

.

✨ รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2565

  •  อ.สพ.ญ.ดร.บุณฑริกา นามบุปผา อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
  •  อ.น.สพ.ดร.อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค

โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี และ รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Facebook Link


25 มกราคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065