ทีมผู้บริหาร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดี

คณบดี
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Email: korakot.n@cmu.ac.th , korakot_n@hotmail.com
Phone: 053-948001

รองคณบดีและหัวหน้าสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

รองคณบดี
รศ.ดร.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
Email: panuwat.y@cmu.ac.th
Phone: 053-948003
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รองคณบดี
รศ.ดร.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร
Email: saruda.t@cmu.ac.th
Phone: 053-948005
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
รองคณบดี
รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม
Email: chatchote.thitaram@cmu.ac.th
Phone: 053-948004
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดี
รศ.ดร.น.สพ.สุรชัย พิกุลแก้ว
Email: surachai.pikul@cmu.ac.th
Phone: 053-948030
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ
/
ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ
Email: attvet62@hotmail.com
Phone: 053-948114
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิกและการศึกษาหลังปริญญา
/
ผศ.ดร.สพ.ญ.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
Email: kannika.nalampang@cmu.ac.th
Phone: 053-948086
หัวหน้าสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี

/
ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า
Email: Tawatchai.singh@cmu.ac.th
Phone: 053-948040
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่า
และนักศึกษาสัมพันธ์
/
ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง
Email: siriwan.tangy@cmu.ac.th
Phone: 053-948029
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และภาพลักษณ์องค์กร
/
ผศ.ดร.สพ.ญ.วรางคณา ไชยซาววงษ์
Email: warangkhana.chai@cmu.ac.th
Phone: 053-948083
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และการศึกษาตลอดชีวิต
/
ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด
Email: chaleamchat.s@cmu.ac.th
Phone: 053-948082
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
ผศ.ดร.น.สพ.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
Email: sahatchai.t@cmu.ac.th
Phone: 053-984105
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
และคุณภาพสถานศึกษา

ผู้อำนวยการ

/
ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป
Email: kannika.p@cmu.ac.th
Phone: 053-948096
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
รศ.ดร.น.สพ.สุรชัย พิกุลแก้ว
Email: surachai.pikul@cmu.ac.th
Phone: 053-948030
ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์
/
ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ
Email: attvet62@hotmail.com
Phone: 053-948114
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ
/
ผศ.ดร.สพ.ญ.วรางคณา ไชยซาววงษ์
Email: warangkhana.chai@cmu.ac.th
Phone: 053-948083
ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก
/
อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
Email: nattakarn.a@cmu.ac.th
Phone: 053-948058
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

ผู้อำนวยการฝ่าย

/
ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป
Email: kannika.p@cmu.ac.th
Phone: 053-948096
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
/
ผศ.ดร.น.สพ.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
Email: pvinitvhaikul@yahoo.com
Phone: 053-948037
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
และ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
/
รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม
Email: chatchote.thitaram@cmu.ac.th
Phone: 053-948004
ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า

เลขานุการคณะและหัวหน้างาน

/
น.ส.อรุณี เผ่าพงษ์
Email: Arunee.paopong@cmu.ac.th
Phone: 053-948012
เลขานุการคณะ
/
นางศิริญาณีย์ สารชัย
Email: siriyanee.sarachai@cmu.ac.th
Phone: 053-948002
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
/
น.ส.สุลัดดา เอี่ยมมาก
Email: suladda.iammak@cmu.ac.th
Phone: 053-948010
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
/
น.ส.วริยา อ้นด้วง
Email: wariya.on@cmu.ac.th
Phone: 053-948008
หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ
/
นางจรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ
Email: charatkae.c@cmu.ac.th, charatka@gmail.com
Phone: 053-948026
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
/
น.ส.อมรรัตน์ ขัติยศ
Email: amornrat.k@cmu.ac.th
Phone: 053-948009
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065