บุคลากรทั้งหมดภายในคณะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

งานนโยบายและแผน และ ประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065