ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำหรับเป็นแนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

2 มีนาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา นำคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ จัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำหรับเป็นแนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียน

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ และการตัดเกรด” และ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้ CMU GRADE” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2 มีนาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065