ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 รุ่นที่ 6 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

18 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 รุ่นที่ 6 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งคณะกรรมการผู้ประเมินประกอบด้วย

• อ.กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ

• รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ กรรมการ

• รศ.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล กรรมการ

• คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต กรรมการ

โดยในการตรวจประเมินครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลทิศทางการพัฒนาของคณะฯ และผลลัพธ์การดำเนินงานต่อคณะกรรมการ และเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของคณะฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้รับทราบข้อมูลจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของคณะฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


18 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065