ข่าวกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและผลผลิตน้ำนมโค ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคมนมแม่ออน ภายใต้โครงการบริการสุขภาพโคนม ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2567

19 เมษายน 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.น.สพ.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและผลผลิตน้ำนมโค หน่วยบริการวิชาการสัตวแพทย์เพื่อสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคมนมแม่ออน ภายใต้โครงการบริการสุขภาพโคนม เรื่อง เต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จำนวน 16 ฟาร์ม โดยเป็นการให้ความรู้ด้านบริหารจัดการ การป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมการผลิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน โดยแบ่งการดำเนินการให้บริการเป็น 2 ส่วน คือ

1. ระหว่างวันที่ 2 – 10 เมษายน 2567 บริการตรวจตัวอย่างน้ำนมโค จากฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 16 ฟาร์ม โดยส่งตรวจ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. วันที่ 11 เมษายน 2567 แจ้งผลตรวจและจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ฟาร์ม (16 ราย) ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จ.เชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


19 เมษายน 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002