งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง The first study on the impact of lumpy skin disease outbreaks on monthly milk production on dairy farms in Khon Kaen, Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published : 6 April 2023)

11 เมษายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง The first study on the impact of lumpy skin disease outbreaks on monthly milk production on dairy farms in Khon Kaen, Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published : 6 April 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1
.
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.veterinaryworld.org/Vol.16/April-2023/4.html

งานวิจัยเรื่อง The first study on the impact of lumpy skin disease outbreaks on monthly milk production on dairy farms in Khon Kaen, Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของโรค LSD ต่อการสูญเสียปริมาณน้ำนมรายฟาร์ม

 


11 เมษายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065