งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Cross-correlation and time series analysis of rabies in different animal species in Nepal from 2005 to 2018 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Heliyon (Published : 4 February 2024)

9 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Cross-correlation and time series analysis of rabies in different animal species in Nepal from 2005 to 2018 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Heliyon (Published : 4 February 2024) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 (Journal Impact factor 4.0), SJR Quartile 1, Scopus Quartile 1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25773

งานวิจัยเรื่อง Cross-correlation and time series analysis of rabies in different animal species in Nepal from 2005 to 2018 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อหาสหสัมพันธ์ไขว้ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า (rabies) ในสัตว์ในประเทศเนปาล รวมถึงการหารูปแบบการพบจำนวนสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนวโน้มและความเป็นฤดูกาล (seasonality) รวมถึงพยากรณ์การเกิดโรคด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) ผลที่ได้จากการศึกษา คือ การสร้างความตระหนักถึงการเกิดโรคในสัตว์หลาย ๆ ชนิดที่มีโอกาสสัมผัสกับคนและนำโรคมาสู่คนได้ รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพยากรณ์เพื่อทำนายการพบสัตว์ที่เป็นโรค เพื่อช่วยในการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม


9 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065