งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง The impact of mass vaccination policy and control measures on lumpy skin disease cases in Thailand: insights from a Bayesian structural time series analysis ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 5 January 2024)

6 มกราคม 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง The impact of mass vaccination policy and control measures on lumpy skin disease cases in Thailand: insights from a Bayesian structural time series analysis ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 5 January 2024) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI tier 1 (Journal Impact factor 3.2), SJR Quartile 1, Scopus Quartile 1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fvets.2023.1301546/full

งานวิจัยเรื่อง The impact of mass vaccination policy and control measures on lumpy skin disease cases in Thailand: insights from a Bayesian structural time series analysis มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อดูผลกระทบของการฉีดวัคซีนโรคลัมปิสกินในพื้นทั่วประเทศไทยในระยะเวลาใกล้เคียงกัน (mass vaccination) ต่อการลดจำนวนโคที่เป็นโรคนี้ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่มีช่วงเวลาก่อนและหลังได้รับสิ่งแทรกแซง (intervention) ด้วยวิธีการของเบย์

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การให้วัคซีนปูพรมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งประเทศโดยมีมาตรการอื่น ๆ ร่วมกับการฉีดวัคซีน สามารถลดจำนวนสัตว์ป่วยใหม่ได้ถึง 78%-119% เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มีการฉีดวัคซีน การศึกษานี้เป็นการศึกษาครั้งแรกที่แสดงให้เห็นถึงผลของ nationwide vaccination ในการควบคุมโรคระบาด ผลการศึกษานี้เป็นการสนับสนุนนโยบายและเป็นกรณีศึกษาสำหรับการควบคุมการระบาดของโรคลัมปิสกินในพื้นที่อื่น ๆ หรือ ประเทศอื่น ๆ ต่อไป


6 มกราคม 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065