งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Analysis of factors associated with the first lumpy skin disease outbreaks in naïve cattle herds in different regions of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 February 2024)

27 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Analysis of factors associated with the first lumpy skin disease outbreaks in naïve cattle herds in different regions of Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 February 2024) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI tier 1 (Journal Impact factor 3.2), SJR Quartile 1, Scopus Quartile 1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1338713

งานวิจัยเรื่อง Analysis of factors associated with the first lumpy skin disease outbreaks in naïve cattle herds in different regions of Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคลัมปิสกินในฟาร์มโคเนื้อที่พบการระบาดของโรคลัมปิสกินเป็นครั้งแรก ในฟาร์มที่ไม่มีการใช้วัคซีนป้องกันโรคนี้มาก่อน (naïve herd) คณะผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากฟาร์มโคเนื้อในพื้นที่จังหวัด นครพนม บุรีรัมย์ และประจวบคีรีขันธ์ มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธี mixed effect logistic regression โดยคำนึงถึงอิทธิพลของ multilevel effect ผลการศึกษาพบว่า จำนวนปีที่ทำฟาร์มโคนมและการไม่มีมาตรการควบคุมและกำจัดแมลงพาหะในฟาร์มเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับในการวางแผนป้องกันโรคนี้ต่อไป


27 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065