งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measures of Oxidative Status Markers in Relation to Age, Sex, and Season in Sick and Healthy Captive Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 5 May 2023)

9 พฤษภาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Measures of Oxidative Status Markers in Relation to Age, Sex, and Season in Sick and Healthy Captive Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 5 May 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.231

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/13/9/1548#

งานวิจัยเรื่อง Measures of Oxidative Status Markers in Relation to Age, Sex, and Season in Sick and Healthy Captive Asian Elephants in Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ภาวะเครียดออกซิเดชันเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ในสัตว์และมนุษย์ ทำให้เกิดเนื้อเยื่อเสียหายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การศึกษาในมนุษย์พบว่ามีหลายปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดภาวะนี้ได้ แต่การศึกษาในช้างในปัจจุบันยังค่อนข้างน้อย

การศึกษานี้ตรวจวัดค่าดัชนีบ่งชี้ภาวะเครียดออกซิเดชันในซีรั่มหลายชนิดและรวมถึงดัชนีชี้วัดความเครียด (สารเมตาบอไลต์กลูโคคอร์ติคอยด์ในอุจจาระ) เพื่อตรวจสอบผลกระทบของอายุ เพศ ฤดูกาลเก็บตัวอย่าง และปัจจัยของโรคในช้างเลี้ยงเอเชียในประเทศไทย

ผลการศึกษาพบว่าอายุและฤดูกาลมีอิทธิพลต่อดัชนีทางชีวภาพดังกล่าว และควรนำมาพิจารณาในการแปลผลข้อมูล ในขณะที่เพศของช้างไม่ส่งอิทธิพลรบกวน ในด้านสุขภาพพบว่าลูกช้างที่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ที่ก่อให้เกิดภาวะเลือดออกมีการเปลี่ยนแปลงของดัชนีภาวะเครียดออกซิเดชันมากที่สุด ซึ่งเป็นการยืนยันว่าภาวะดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องอย่างมากในลูกช้างที่ติดเชื้อไวรัสนี้

 


9 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065