ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

13 กุมภาพันธ์ุ 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการทางคลินิก เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หัวข้อวิจัย

- Cardiac biomarkers

- Novel medication and its effect on small animal heart disease patients

- Valvular diseases

- Myocardial diseases

ทักษะที่จะได้รับเพิ่มเติมระหว่างการศึกษา

-ทักษะด้านการตรวจรักษาโรคหัวใจในสัตว์เล็ก

สนใจติดต่อภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชวลิต บุญญาภากร ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า โทรศัพท์ 09-90539119

ส่งประวัติ (CV) ได้ที่ email: chavalit.b@hotmail.com หรือ งานบุคคล (คุณพัชรี ยะภิระ)โทรศัพท์ 053-948006


13 กุมภาพันธ์ุ 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002