งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471 (Published : 2 December 2022)

24 เมษายน 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Effect of the COVID-19 pandemic and international travel ban on elephant tourist camp management in northern Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471 (Published : 2 December 2022)

จากการศึกษานี้ พบว่าการระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบโดยตรงและมีนัยสำคัญต่อการจัดการปางช้างอันเป็นผลมาจากการลดจำนวนลงของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ส่งผลต่อเนื่องไปสู่การจัดการปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ การออกกำลังกายของช้างลดลงและการลดลงของปริมาณอาหารเสริมหรืออาหารที่มีพลังงานสูง ชั่วโมงในการล่ามโซ่เพิ่มขึ้น และจำนวนควาญช้างและพนักงานในปางช้างที่ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อสวัสดิภาพของช้าง อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาต่อไปในอนาคตถึงการวัดความสัมพันธ์ของสภาพร่างกาย ความเข้มข้นของฮอร์โมนกลูโคคอติคอยด์ ตัวบ่งชี้ทางสรีรวิทยาของเมตาบอลิซึมและการทำงานของกล้ามเนื้อ ค่าไขมัน และพฤติกรรม เพื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างอย่างไร นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นปัจจัยสำคัญในการระบุว่าปางช้างที่ปรับการจัดการในลักษณะที่ยังคงตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของช้าง และสามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม คลิก


24 เมษายน 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065