งานวิจัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Effects of Dietary Supplementation with Caesalpinia sappan Linn. Extract for Promoting Flock Health and Performance in Late-Phase Laying Hens ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 4 February 2024)

5 กุมภาพันธ์ุ 2567


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Effects of Dietary Supplementation with Caesalpinia sappan Linn. Extract for Promoting Flock Health and Performance in Late-Phase Laying Hens ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals (Published : 4 February 2024) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI tier 1 (Journal Impact factor 3.0), SJR Quartile 1, Scopus Quartile 1
.
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/14/3/515
.
งานวิจัยเรื่อง Effects of Dietary Supplementation with Caesalpinia sappan Linn. Extract for Promoting Flock Health and Performance in Late-Phase Laying Hens เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางโภชนาการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก โดยทำการศึกษาผลของการเสริมสารสกัดจากไม้ฝางในอาหารไก่ไข่ ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมสุขภาพระดับฝูง อันจะนำไปสู่การลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ นอกจากจะทำให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย

 


5 กุมภาพันธ์ุ 2567

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065