รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธัญมาส กันธวัง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ “ระดับดีมาก” ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

12 ตุลาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.ธัญมาส กันธวัง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

 

ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ “ระดับดีมาก”

ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

วิทยานิพนธ์เรื่อง การผลิตชุดทดสอบโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชีย ด้วยวิธีอิมมูโนอัฟฟินิตีโครมาโตกราฟ Generation of Immunochromatographic Strip Test for Detection of Elephant Endotheliotropic Herpesvirus in Asian Elephants (Elephas maximus)
โดยมี รศ.ดร.น.สพ.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก


12 ตุลาคม 2566

ที่อยู่155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
2023 Copyright By VMCMU
053-948002 , Fax.053-948065