ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
เชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประเพณีปี๋เมือง ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.00-17.00 น. 
...
ขอเชิญชวน ผู้ช่วย, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสมาชิกครอบครัวสัตวแพทย์ มช. นางสาวพันธิภา ศรีวิชัย (ตู่) เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและการเงิน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
...
งานประชุมช้างแห่งชาติ 2567 ในหัวข้อ ความร่วมมือไร้พรมแดน Elephant conservation without border ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง
...
ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง B407 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป 
...
ขอเชิญชวนครอบครัวสำนักวิชาสัตวแพทย์ มช. ร่วมงานเสวนา ประชาสำนัก ณ ห้อง E115 วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 - 12.00 น.
...
ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. รวมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือ ผ้าลาย "หงส์ในโคม” ลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่  แต่งกายสัปดาห์ละ 2 วัน ตลอดเดือนเมษายน อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม
...
ขอเชิญน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมแข่งขัน. อัจฉริยภาพการตอบปัญหากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ระดับชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 คน (ทุนการศึกษา 50,000 บาท/ปี และทุนทำงาน 9,000 บาท/เดือน)
...
ประชาสัมพันธ์ โครงการทำหมันม้าเพื่อการเรียนการสอน ของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านร่วมประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 1 / 2567 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม E115
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญชวนร่วมสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ 
...
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในปางช้างเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ หรือผู้ดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพช้าง ประจำปางช้าง จำนวน 15 คน
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมงานสัมมนา The VMCMU Postgraduate Training Program: Basic Principle on Computed Tomography in Small Animals บรรยายโดย อ.น.สพ.ดร.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
...
กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี สัตวแพทย์ มช. ร่วมใจ สร้างคุณค่า สู่สังคม
...
ประกาศขยายเวลา รับสมัครผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม ตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ Job and Education Fair 2024
...
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับชมรายการที่นี่..สัตวแพทยสภา Ep.72 ตอน สัตวแพทย์ห้องแล็บ..นั้นแซ่บจริงๆ ทาง LIVE สด ผ่าน Facebook สัตวแพทยสภา ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20:00 - 21:00 น.
...
ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน ร่วมใช้ตราสัญลักษณ์ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสัตวแพทย์เข้าร่วม 'โครงการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (ด้านสัตว์เล็ก) Internship Program รุ่นที่ 7'
...
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมโค รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 16 วัน
...
ศูนย์ NOVEL CMU (ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ) พร้อมเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง CT Scan)
...
ขอเชิญผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ บริษัทเอกชน และสถานประกอบการผู้ใช้สัตวแพทย์ ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ Job and Education Fair
...
ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน และประชาชนผู้ใช้บริการหน่วยงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเรียนเชิญครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน ร่วมงานสัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2567 
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Pitfalls in the Interpretation of Blood test: learning from Lab to practitioners'
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านจัดการศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ 'Veterinary Medical Education Meets the Expert' ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10:30 – 16:00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การบรรยายพิเศษ เรื่อง State of the Art Chronic Enteropathy Management in Dogs and Cats
...
ประชาสัมพันธ์งาน “Pet care” จัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ ลานสังคีต มช. (ลานควายยิ้ม)
...
พิธีรับกาวน์ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประชาสัมพันธ์ค่ายสพอ.เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว(แต่ยังสภาพดี)
...
แก้ว VM CMU [Limites Edition] เก็บความร้อนและความเย็น ขนาด 30 OZ / 890 ML รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ
...
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม E 115
...
งานประชุมวิชาการนานาชาติการอนุรักษ์และวิจัยช้าง ครั้งที่ 19 The 19 International Elephant Conservation and Research Symposium (IEF) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสสำหรับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “1 Day Pre-Vet Workshop” มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงทดลองลงมือปฏิบัติจริงในสายวิชาชีพสัตวแพทย์
...
พิธีเปิด PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00 – 11:00 น. ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากเชียงใหม่ออยส์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
...
สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 'ค่ายสัตว์ป่าประจำปี 2566' ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566 ณ ทุ่งกิ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน 
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์โรคติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง (EEHV) ระดับภูมิภาคเอเชีย วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม 'โครงการ เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต' Wheelchair for Pets อบรมการทำการวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ ครั้งที่ 61 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญร่วมพิธีเปิด PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 
...
ประกาศลงทะเบียนรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนและหยอดยาเห็บหมัดฟรี ในงาน Chiangmai pet fair 2023
...
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญจัดตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
...
ขอชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Reskill/Upskill หลักสูตรทางด้านประสาทวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Neurology) รุ่น 2 
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS67 
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านจัดการศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ 'Veterinary Medical Education Meets the Expert' ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10:30 – 16:00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุระหว่าง 5 - 12 ปี และครอบครัว มาร่วมกิจกรรม Vet Camp Series for Kids: All About Horn และเรียนรู้ 'โลกของเขาสัตว์ รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30 -16:00 น. , รอบที่ 2 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 -11:30 น.
...
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Vet-CMU Innovation Day 2023: ปลุกนวัตกรในตัวคุณ (Wake up your innovator) วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ห้อง E115 เวลา 8.30 - 12.00น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเพณีรับน้องขึ้นดอย) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านโรคมะเร็งในสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการเรื่อง 'The Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice' ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม สัปดาห์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กันยายน 2566 ณ ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU
...
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ห้องตรวจสุขภาพสัตว์ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
...
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Mascot Design Contest ที่สื่อถึงการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ 
...
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มาร่วมงานขันโตกสัตวแพทย์ประจำปี 2566
...
เปิดรับสมัครลูกค่าย ชั้นปีที่ 1 และ 2 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วยการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้กับโคเนื้อ สุนัข และแมว
...
Vet CMU Run 2023 - หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 6 เปิดร้บสมัครนักวิ่งทางออนไลน์แล้ว
...
สรุปกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 29 ปี
...
ฉลองครบรอบ 29 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง บริการฟรี ตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือด สุนัขและแมว ตรวจ SNAP 4dx สำหรับสุนัข ตรวจ Snap Feline Triple สำหรับแมว วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น
...
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ ลูกช้าง มช.ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง
...
พิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ Northern Regional Veterinary Healthcare and Learning Center (NOVEL CMU) วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร NOVEL
...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานสัมมนา Antinol® EAB 277™ : Evolution of the. Advanced Benefits of Lipid Supplement ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่
...
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถ่ายพยาธิให้กับสุนัขและแมว เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 29 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันสัตวแพทย์ไทย ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center,
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีทุนสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัย
...
ขอเชิญครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง PET CMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารโซน E สถานีบริการน้ำมันบางจากเชียงใหม่ออยล์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
...
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ทางคลินิกในสุนัขและแมว
...
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ ๒๙ ปี ขอเชิญครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง E๑๑๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม Life, Ethnographically วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2566
...
กิจกรรมเสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์พิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ในหัวข้อ การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วย (Patient Care)
...
สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. มาเเนะนำเพจ ฟังใจ๋ - VET MED CMU เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักศึกษาในการรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อสงสัย และแจ้งปัญหา
...
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดแต่งกีบโค ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานหมอหมาพาปั่น - VET CMU Ride 2023 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมทำบุญจัดตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meetings
...
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดโดย พี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2566
...
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อระดมกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย ชิงถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร
...
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU เปิดรับลงทะเบียนให้บริการ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวที่มี อายุ 3 เดือนขึ้นไป
...
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจร่วมนำสุนัขเข้าร่วมโครงการทำหมันเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ ระหว่าง 4 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2566
...
การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนาการศึกษา ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center CMU พร้อมเปิดให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์แล้วจ้าา 23 พ.ค. นี้
...
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานหมอหมาพาปั่น - VET CMU Ride 2023 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ประชาสัมพันธ์โครงการจากโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โครงการทำหมันม้าเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)
...
ประกาศแจ้งเวลาให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสัตวแพทย์ และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงาน พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์์ ประจำปี 2566
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเวลาปิดทำการในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2566
...
โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเวลาปิดทำการในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2566
...
ประชาสัมพันธ์การปิดรับตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2566 (Residency Training Program in Veterinary Medicine)
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนครอบครัวสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมใจแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและผ้าไทย ตลอดเดือนเมษายน และประจำทุกวันศุกร์ อย่างพร้อมเพรียงกัน
...
เดือน พฤษภาคม 2566 นี้ เตรียมพบกับศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center
...
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การตรวจเซลล์ในน้ำนมดิบและการตรวจองค์ประกอบน้ำนม” (Raw milk somatic cells and milk composition evaluation workshop)
...
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
...
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology
...
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment
...
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้อง B 402
...
รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ขอเชิญรับชม LIVE สด ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 กับสัตว์เลี้ยง
...
ขยายเวลาการรับสมัคร RA รุ่นที่ 9 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566
...
ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ เพื่อพัฒนาการสื่อสาร ที่เป็นประโยชน์กับกับการสอน การทำงานกับผู้อื่น
...
ขอชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาโดย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสัตวแพทย์ เข้าร่วม “โครงการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6
...
Ted Tesprateep Scholarship Academic Year 2023
...
ขอเชิญร่วมงาน "พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอุทิศสัตว์ทดลอง ประจำปี 2566" ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.30 น. ณ ลานหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clinical Practice in Small Animal Cardiology: Diagnosis and Treatment“ โครงการเพิ่มพูนทักษะในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว
...
แนวทางการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์​และ​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​ คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่
...
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ฯ เปิดรับบริจาคบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงแสนรัก เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
...
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่ มีบริการฌาปนกิจและพิธีทางศาสนาให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก
...
ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ห้อง E408 รบกวนอาจารย์ทุกท่านสแกนลงทะเบียน
...
ขอเชิญร่วม vote บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ในดวงใจ
...
เชิญร่วม Vote บุคลากรสายสนับสนุนของคณะในดวงใจ
...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology”
...
ขอเชิญผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ บริษัทเอกชน และสถานประกอบการผู้ใช้สัตวแพทย์ ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ Job and Education Fair
...
7 โรคดวงตา”สุนัข”ที่เหล่าทาสควรรู้ หากคุณสังเกตเห็นตาของสุนัขเริ่มมีความขุ่นมัว มีการอักเสบหรือมีเนื้องอกจากหนังตา อาการเหล่านี้กำลังบ่งบอกว่าสุนัขของคุณเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว โปรดรีบสังเกตอาการและพาไปหาคุณหมอกันจ้า
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ทุน
...
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 2)
...
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ครั้งที่ 18
...
เพชรตาแมว-แมวตาเพชร เรื่องราวที่ถูกนำกลับมาพูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมา
...
ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
...
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Pharmaceutical challenges and opportunities in veterinary product development” โดย ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic Pet Clinic)
...
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริการนำเถ้ากระดูกสัตว์เลี้ยงสู่อัญมณีแห่งความทรงจำอันล้ำค่า “Diamond of the memory”
...
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
...
Vet Camp Series for Kids: Pony Groom Project ครั้งที่ 2
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
...
ขอเชิญชวน ผู้ช่วย, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ร่วมงานสัมมนา The VMCMU Postgraduate Training Program: Basic Principle on Computed Tomography in Small Animals บรรยายโดย อ.น.สพ.ดร.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
...
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมโค รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 16 วัน
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Pitfalls in the Interpretation of Blood test: learning from Lab to practitioners'
...
การบรรยายพิเศษ เรื่อง State of the Art Chronic Enteropathy Management in Dogs and Cats
...
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตร 'การผสมเทียมโค'
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านจัดการศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ  'Veterinary Medical Education Meets the Expert' ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10:30 – 16:00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
เชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านโรคมะเร็งในสัตว์สำหรับสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการเรื่อง 'The Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice' ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
...
กิจกรรมเสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์พิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ในหัวข้อ การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วย (Patient Care)
...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดแต่งกีบโค ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “นววิถีช้างไทย”(Thai elephant’s next normal)
...
ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมรับฟังการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Echocardiography Seminar and Workshop จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
การสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
...
งานอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (2nd Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice) จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
Vdo YouTube

ความรู้สู่สังคม

EP.13 เชื้อรากินเนื้อในแมว โรคร้ายสุดอันตราย ที่ทาสทั้งหลายต้องระวัง [โรคสัตว์สู่คน]

EP.12 โรคเชื้อรากินเนื้อ ภัยใกล้ตัว จากเหมียวสู่คน [โรคสัตว์สู่คน]

EP.11 มูลนกพิราบตัวร้ายกับโรคอันตรายตัวดี [โรคสัตว์สู่คน]

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 2/2

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...แมวขาวมณี ตาสองสี EP 1/2

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 2/2)

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน 6 สิ่งพิเศษของช้างตัวโต (EP 1/2)

EP.10-2/2 โรคยุ่งๆ ของยุงลาย [โรคสัตว์สู่คน]

EP.10-1/2 โรคยุ่งๆ ของยุงลาย [โรคสัตว์สู่คน]

EP.09 ปลาดิบจากพยาธิใบไม้สู่โรคมะเร็ง [โรคสัตว์สู่คน]

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...Heat Stroke ภัยร้อนในสัตว์เลี้ยง (EP.2)

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...การดูแลสัตว์เลี้ยงในภาวะ PM2.5...

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...Heat Stroke ภัยร้อนในสัตว์เลี้ยง

EP.08 Update สถานการณ์ “โรคฝีดาษลิง” [โรคสัตว์สู่คน]

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...ขนหูและหนวดแมว

EP.07 พยาธิในปลา เรื่องที่นักกินปลา (ดิบ) ต้องดู [โรคสัตว์สู่คน]

[โรคสัตว์สู่คน] EP06 – โรคขี้แมว ... มีด้วยหรอ????

[โรคสัตว์สู่คน] EP05 พยาธิตัวตืด ... กินแล้วผอมจริงเหรอ????

[โรคสัตว์สู่คน] EP04 - โรคแมวข่วน ... เรื่องเล็กๆ ที่ไม่เล็ก

[โรคสัตว์สู่คน] EP03 - กินหมูดิบ=หูดับ?

[โรคสัตว์สู่คน] EP02_2 - โรคพิษสุนัขบ้า

[โรคสัตว์สู่คน] EP02_1 - โรคพิษสุนัขบ้า

[โรคสัตว์สู่คน] EP01 - ฝีดาษลิง2

...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องช้าง ในงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 ณ สโมสรวิทยุการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเมญ่าและไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมขบวนสรงน้ำพระ “ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา” ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดงานสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างความกลมเกลียว ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ กิจกรรมจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา กิจกรรมการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่าง ฯ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล จ.ระยอง
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดสัมมนาวิชาการศึกษา ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร และแผนการดำเนินการเพื่อรับรองสถาบัน ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมช. จาก โครงการ ITPC Summer Camp ในหัวข้อ Sustainability for Life ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง กฎการตัดสินใจ (Decision Rule) ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
...
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
...
ตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวพันธิภา ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและการเงิน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567
...
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม ตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ในประเวณีปี๋ใหม่เมืองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวล้านนา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567
...
คณะผู้บริหาร และตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มช. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการต้อนรับทีมหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 8 ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้าง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
...
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ จาก สถาบันสอนศิลปะเด็ก ART FOR KIDS ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการ Strong Summer Camp 2024 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมรับฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียนด้านสัตวแพทย์ แนวทางการเข้าศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเป็นเวทีร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามต่าง ๆ จากบุคลากรเพื่อการพัฒนา และพบปะพูดคุยสื่อสาร แลกเปลี่ยน รับฟัง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567
...
อาจารย์ด้านอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลน้ำแพร่ ปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567
...
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาประชาสำนักฯ พื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ในสังกัดได้ร่วมพูดคุย ในหัวข้อการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ครบรอบ 60 ปี ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567
...
ผศ.ดร.น.สพ.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เข้าพบ Prof. Dr. Chen-Si Lin, School of Veterinary Medicine, National Taiwan University เพื่อหารือเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมเยือมเยือนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
...
คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คุณกัลณัฏฐ์ชา ตรีวรพันธ์ (Founder Asia Empire Group) และทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลสัตว์ Asia Empire Animal Hospital, Bear Family ในโอกาสเข้าหารือพูดคุยแนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ วันที่ 27 มีนาคม 2567
...
ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมปูเสื่อประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องบรรยาย E115 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ จากค่ายปิดเทอมเรียนรู้ธรรมชาติ Nature Summer Camp 2024 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ Prof.Dr. Ter-Hsin Chen คณบดี College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว(PODD) ให้การต้อนรับ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนด้านเรียนการสอน ฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567
...
ผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าหารือร่วมกับ College of Veterinary Medicine, Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24–28 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จากศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ร่วมกับสำนักงานเทศบาล ต.เชียงดาว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr. Jonathan Sleeman ผู้ทรงคุณวุฒิจาก US Geological Survey ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะผู้ติดตาม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567
...
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 57) ร่วมกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จาก 13 สถาบัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 'ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566' เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ บ.ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด บ.เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด บ.เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จํากัด และ อีเซาเต้ (Esaote) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2567
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ Zoo, Aquarium, and Exotic animal 2024Together we can: knowledge sharing for the better in zoological medicine ระหว่าง วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น จตุจักร กรุงเทพฯ
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดงานตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ (JOB AND EDUCATION FAIR 2024) เพื่อโอกาสพูดคุยและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ บริษัทเอกชน ฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ต่อไป เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567
...
ทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 53 ณ กองบังคับการกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ บริษัท บี เซอเจิน จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประสาทวิทยาและการผ่าตัดในสัตว์เล็ก (Small animal neurology and neurosurgery workshop) ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
...
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกล่าวสวัสดีพร้อมแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการสุกรเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับทุนจากโครงการบ่มเพาะเลี้ยงต้นกล้าเป็นสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการทำหมันสุนัขและแมวเพื่อส่งเสริมการคุมกำเนิดในสัตว์อย่างถูกวิธี ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับน้อง ๆ เยาวชนจาก “ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2567 Aggie Summer Camp 2024” ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567
...
รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นวิทยากรเพื่อร่วมเสวนา ในงานวันช้างไทย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) กรุงเทพ
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 'ปัญหาและการแก้ไข Office Syndrome' เพื่อแนะนำแนวทางการรักษาออฟฟิศซินโดรม โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและส่งสริมบุคลากร 3 มิติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดทำโครงการบริการสุขภาพโคนม เรื่อง เต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม แก่สมาชิกของสหกรณ์โคนมแม่ออน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. และสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มช. จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในปางช้างเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเป็นครั้งที่ 2 ได้เข้าเยี่ยมชมผู้ดูแลสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในปางช้างเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ณ ภัทรฟาร์ม จ.เชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมดีต่อใจ ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มช. ภายใต้ชื่อโครงการ 'สปาใจออนทัวร์' เริ่มต้นเปิดตัวโครงการไป เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 และดำเนินการกิจกรรม 'เม้าส์มอยซอยหยวก' ต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 6 ครั้ง
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานของคณะ และจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ปี 2567- 2571 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ และด้านการสื่อความหมายฯ โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯพร้อมสำรวจเก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567
...
ศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนา The VMCMU Postgraduate Training Program: Basic Principle on Computed Tomography in Small Animals ณ ห้องบรรยาย E115 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในปางช้างเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 6 และ 11 มีนาคม 2567 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ และมูลนิธิเพื่อนช้าง จ.ลำปาง
...
รศ.ดร.น.สพ.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ของ Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงราย ในการเข้าศึกษาดูงาน รพ.สัตว์เล็ก พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ศูนย์ NOVEL CMU เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าติดตามประเมินผลการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์จากโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกรรมการผู้จัดการบริษัท รัคคิเพ็ทเทค จำกัด และคณะ ในโอกาสประชุมหารือและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเภสัชภัณฑ์สำหรับดูแลและส่งเสริมสุขภาพผิวในสุนัข เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
...
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
...
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมพิธีตั้งศาลเจ้าที่ ภายในโครงการจัดตั้งอาคารศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และดำเนินการจัดตั้งอาคารบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และหัวหน้าศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหาหายากสิรีธาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 57 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมปูเสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท เพ็ทมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสมอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
...
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ระหว่างสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
...
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Vet Camp CMU - ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 19 (Vet Camp 19 th) ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ฯ ให้การต้อนรับ คุณอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) ในโอกาสหารือโครงการร่วมมือในการส่งเสริมทำทางด้านการอนุรักษ์ช้างไทย-ศรีลังกา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
...
ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทย์ฯ ให้การต้อนรับ Dr. Peter Leimgruber, Director of Smithsonian Conservation Biology Institute(SCBI) พร้อมผู้เชี่ยวชาญในโอกาสเข้าดำเนินงานวิจัยโดยติดตั้งเครื่องฟังหัวใจช้าง Elephant Biologger เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Elephant Nature Park) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรในการเป็นหน่วยงานนำร่อง โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม VET CMU sport day 2024 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะนศ.สัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ในการเข้าศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.การุณย์ ชัยมงคล ผู้แทนขาย บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.วรรณิดา จิตนภากาญจน์ ตัวแทนจาก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณกาญจนา ทรงแบน ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณวรวิทย์ โม้ผา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เจ.เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พบปะและกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ พร้อมพูดคุยทำความรู้จัก เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ Letter of Intent ระหว่าง Thai-German Academic Network กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
...
หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสปาใจออนทัวร์ (Pilot Group) สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานด้านการจัดการสุขภาพ การขยายและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ป่า การให้การศึกษาและการอนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดต่าง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อศึกษาเรียนรู้โครงสร้างร่างกายส่วนต่าง ๆ ของสัตว์หลากหลายชนิด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
...
ผศ.ดร.สพ.ญ.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ คณาจารย์ในสังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และบุคลากร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567
...
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในงาน “รับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รุ่นที่ 22 (VET 81) (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 58)” ณ อาคาร Novel เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.กิตติคุณ ดร.น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร เนื่องในโอกาสได้รับ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตรศาสตร์ มช. จัดงานแสดงความยินดี ศ.กิตติคุณ ดร.น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร เนื่องในโอกาสได้รับ 'ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์' เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'ออกสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ 54' โดยศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สัตวแพทยสภา
...
กิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 22 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (Novel) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.วนิดา พงศ์มหาผล ตัวแทน บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
...
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก College of Veterinary Medicine และ Dr.Lu Luo จาก College of Animal Science and Technology, Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคุณณรงค์ เทโพทอง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 และร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ในโอกาสได้รับรางวัลมช. ช้างทองคำ ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มช. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ปิดทองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.อภิศฎา แก้วกันจร ผู้แทนฝ่ายขาย บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนจาก Vet Products Group เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการและหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ปศุสัตว์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567
...
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดเสวนาประชาสำนักฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ในสังกัดได้ร่วมพูดคุย หารือ ในหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567
...
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้มอบเข็มฝังเข็มสำหรับใช้ในการรักษาสัตว์ป่วยที่มีความเจ็บปวดเรื้อรัง แก่ทางคลินิกฝังเข็ม ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL CMU)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรและให้ความรู้เกี่ยวกับคณะสัตวแพทย์ฯ ในงาน 3rd PRC SMEP Symposium and Innovation Exhibition 2024 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Alex Hon-Tsen Yu, from National Taiwan University (NTU) ประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยผู้ติดตามในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมปูเสื่อ เพื่อเป็นเวทีสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ สายสนับสนุน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
...
โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก (ISE) จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
...
ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.ณัฐวิศ หลิมรักษาสิน ตัวแทน บริษัท เบสท์เอเบิ้ลเทรดดิ้ง จำกัด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุกรในเครือซีพีเอฟ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
...
ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณกิตติพงศ์ สาใจ ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ คุณกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
...
ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.กฤตกรณ์ บรรลุสุข ผู้แทนบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.ประดิพัทธ์ สนธิ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
...
รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม ในนามกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วย คุณธัญลักษณ์ ก๋ากาศ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ การวิจัย และการศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนางานด้านการจัดการสุขภาพ การขยายและปรับปรุงพันธ์ การให้การศึกษาและอนุรักษ์ช้างเอเชีย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 จัดโดย เทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับน้อง ๆ กำลังของชาติในอนาคต เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ
...
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ บริษัท JF Advance Med-Vet จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Pitfalls in the Interpretation of Blood test: learning from Lab to practitioners' ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณรัตนา ศรีหมอก ผู้จัดการปางช้างแม่สา พร้อมแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้นให้แก่น้องๆ และคณะครูจากโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.วิพัฒน์ คุรุจิตธรรม กรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAOHUN) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงาน ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และ มกราคม ๒๕๖๗ เข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๕  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบ น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  ณ อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
...
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักหอสมุด มช. ร่วมกันจัดการศึกษานำร่องเพื่อศึกษาผลการใช้สุนัขบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดในนักศึกษามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยผลของการเล่นกับสุนัขบำบัดแบบมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ คุณสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทน เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕  มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
...
ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก และแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบชุดกาวน์ แบบใช้แล้วทิ้ง จาก คุณกิตติพงศ์ วงศ์ฟู ผู้ช่วยกรรมการบริหาร Tiger Kingdom Chiang Mai เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567
...
ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร Tiger Kingdom Chiang Mai พร้อมพูดคุยเรื่องการบริหารจัดการการเลี้ยงเสือ การจัดการพื้นที่ แนวทางด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
...
ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าสวัสดีปีใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหานกพิราบ และปัญหาสุนัขจรจัดในเมือง เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าสวัสดีปีใหม่ เลขาธิการและรองเลขาธิการ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗
...
ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมสักการะพระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร พระพุทธรูปของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมไหว้ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ เพื่อเสริมสิริมงคลในปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้ลงนามความร่วมมือ พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567
...
ทีมสัตวแพทย์บริการด้านสัตว์ปีก จากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566
...
คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566
...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่คณะนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก มหาวิทยาลัย Ohio State ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสสิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรมทางคลินิกในโรคสัตว์เขตร้อน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566
...
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ สหกรณ์โคนมแม่ออน และสหกรณ์โคนมแม่วาง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567
...
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยตัวแทน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ณ ห้องรับรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่เหียะ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566
...
บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด ได้บริจาควิตามิน B Complex เพื่อใช้ในงานของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 48 ปี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับท่านอธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566
...
โครงการอบรม เรื่อง State of the Art Chronic Enteropathy Management in Dogs and Cats โดย Associate Professor Adam Rudinsky , DVM, MS, DACVIM ผู้เชี่ยวชาญจาก College of Veterinary Medicine, The Ohio State University เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง Veterinary education: meet the experts ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. นำ Prof.Dr.Debbie Jaarsma คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอูเทรค (Utrecht University) และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าพบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ VETGAME ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ D.drh.Hery Wijayanto, M.P. และ drh. Dyah Ayu Widiasih, Ph.D. จากมหาวิทยาลัย Gadjah Mada University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566
...
โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'การเปลี่ยนสะโพกเทียมในสุนัขและแมว' ( Total hip replacement in dogs and cats ) ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างลาว Elephant Conservation Center (ECC) เมืองไซยะบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อติดตามและวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2566
...
กิจกรรม Roadshow คณบดีพบนักศึกษาสัตวแพทย์ มช. ชั้นปีที่ 5 เพื่อพูดคุยกับนักศึกษา แนะนำทุนเรียนต่อต่าง ๆ ข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 Chiang Mai University Veterinary Conference, CMUVC2023 ภายใต้หัวข้อ 'Holistic Animal Health and Well-Being' ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะ ผู้แทนผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชพระภูมิและเจ้าที่ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์สำหรับตั้งต้นในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างฯ
...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ The CMUVC2023 Pre-congress workshop: Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome Surgery in Brachycephalic Dogs ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อเลี้ยงชูชาติ กัลมาพิจิตร ผู้ก่อตั้งปางช้างแม่สา และผู้ล่วงลับ ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 6 VET CMU RUN 2023 เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วยเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
...
ทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
...
กิจกรรม Roadshow คณบดีพบนศ.หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (VET NURSE) ชั้นปีที่ 1 เพื่อพูดคุยกับนักศึกษา เกี่ยวกับการแนะนำข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมธำรงไว้ซึ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ วัดฝายหิน (วัดอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 และคุณครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม Vet Camp for Primary School เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมสนับสนุน รายการ สัตวแพทย์อาสา จส.100 ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 จัดโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
...
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ Center of excellence for companion animal cancer คณะสัตวแพทยศาสตร์ จฬ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องThe Quick Review in Animal Cancer: Right diagnosis to Real Practice ระหว่างวันที่ 21–22 พฤศจิกายน 2566
...
กิจกรรม Roadshow คณบดีพบนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อพบปะพูดคุยอัพเดตการดำเนินงานและการพัฒนาคณะด้านต่าง ๆ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวสำหรับเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในฐานะรุ่นพี่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนด้านสัตวแพทย์ แนวทางการเข้าศึกษาต่อ และอาชีพ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
...
ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง (PET CMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมโซนต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
...
คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการ ในการร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
...
พิธีรับมอบเสื้อกาวน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนในชั้นคลินิก ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
...
กิจกรรมประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระยะเวลาที่ผ่านมา โครงสร้างองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ใหม่ แนวทางการพัฒนาระบบประเมินบุคลากร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
...
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนาอย่างสวยงาม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
...
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่รอบเดือนพฤศจิกายน 2566 เข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. พร้อมพูดคุย ทำความรู้จัก แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
...
กิจกรรม Roadshow คณบดีพบนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 โดยมีหัวข้อในการพบปะพูดคุย เกี่ยวกับการแนะนำข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รวมทั้งบอกเล่าถึงการพัฒนาของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
...
กิจกรรม Roadshow คณบดีพบนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3 โดยกิจกรรมนี้เป็นการพบปะพูดคุย และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนการตลาดด้านปศุสัตว์ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนโมเดลปศุสัตว์วิถีให้ยั่งยืนต่อไป ณ ห้อง F409 อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
...
กิจกรรม Roadshow คณบดีพบนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 โดยเชิญชวนนักศึกษาสัตวแพทย์ที่สนใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ การเตรียมตัว และพูดคุยบอกเล่าถึงการพัฒนาของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมจัดกิจกรรมจัดทำอุปกรณ์วีลแชร์ สำหรับช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ “เพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิต” Wheelchair for Pets ครั้งที่ 61 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
...
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติการอนุรักษ์และวิจัยช้าง ครั้งที่ 19 (The 19th International Elephant Conservation and Research Symposium (IEF) ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ นักวิจัย สัตวแพทย์ และนักอนุรักษ์ช้าง 65 คน จาก 14 ประเทศ ในการเข้าร่วมงานประชุม 'Asian EEHV workshop group meeting' ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
...
กิจกรรม Roadshow คณบดีพบนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ และหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 1 Day Pre-Vet Workshop สำหรับแนะนำให้ความรู้เบื้องต้นกับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในอาชีพสัตวแพทย์โดยเฉพาะ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและผู้ปกครองจากงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ในโอกาสร่วมกิจกรรม CMU Insight for The Future ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเสริมความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
...
ศูนย์ช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงข่าวงานประชุมวิชาการนานาชาติการอนุรักษ์และวิจัยช้าง ครั้งที่ 19 (The 19th International Elephant Conservation and Research Symposium (IEF) ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบูธให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ในงาน Chiangmai Pet Fair 2023 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมแนะนำ หลักสูตรการเรียนด้านสัตวแพทย์ แนวทางการเข้าศึกษาต่อ และอาชีพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
...
พิธีเปิด Grand Opening โรงพยาบาลสัตว์ 'PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง' แห่งใหม่ สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Mr. Abdallah Ulega, Minister of Livestock and Fisheries, Tanzania รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปศุสัตว์และการประมง ประเทศแทนซาเนีย และคณะ ในการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแทนซาเนียและ มช. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 66
...
พิธีเปิดงานประชุมนานาชาติ Multi-stakeholder collaboration to strengthen sustainability and resilience of livestock systems in response to drivers of change: 13th Global Agenda for Sustainable Livestock (GASL)  ณ โรงแรมเซ็นทารา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566
...
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมการใช้ระบบ CMU OBE Platform สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ณ ห้องSmart Classroom E408 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 เรื่อง 'World changes and University' ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 64 ปี ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมปูเสื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในคณะให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ณ ลานกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) หารือร่วมกันในการดำเนินงานโครงการภายใต้ Agenda 1 ในฐานะหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SODU) ณ ห้องประชุม A301 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม CMU Open House Online 2023 ช่วง 'เปิดบ้านคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.' ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC CMU) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566
...
ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการวารสาร veterinary integrative sciences คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เข้าร่วมประชุม The 2nd System Development and Quality Improvement of Thai Journals Indexed in Scopus ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566
...
คณะทำงานโครงการความปลอดภัยทางด้านอาหารในอาหารริมทางมช. ภายใต้โครงการ Food Safety: CMU ร่วมดำเนินการตรวจประเมินแผงลอยจำหน่ายอาหาร บริเวณร้านค้าแผงลอยหลังมช. เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยตามหลักกรมอนามัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมงานพร้อมกับเป็นประธานในช่วงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (chairman of the session) ในงาน The 16th International Conference on Asian Society of Conservation Medicine ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2566 ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี
...
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. แสดงความขอบคุณและรับมอบเครื่องทำป๊อปคอร์น จาก รศ.ดร.น.สพ.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ สำหรับเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Special Vet Camp Series for Kids ตอน All About Horns เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของ 'เขาสัตว์' ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 'วันนวมินทรมหาราช' เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมกรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 16 (รอบสัญจร) ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เข้าศึกษาดูงานพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนนักศึกษาให้มีโอกาสฝึกงานด้านการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูม้าภายในศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 66
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสำนักวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับ 'รางวัลสถาบันยอดเยี่ยม' ในการประชุมสถาบันหลักและสถาบันสมทบของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ งานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม Training of Trainer on the Participatory One Health Disease Detection (PODD) Application Project ณ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา และอาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชม ทัศนศึกษา และเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566
...
ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานช่วงเดือน ตุลาคม 2566 เข้ามาเป็นครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เป็นตัวแทนรับมอบชุดอุปกรณ์ผ่าตัดรักษาโคลิกในสัตว์ตระกูลม้า เพื่อจัดโครงการฝึกทักษะความชำนาญสำหรับการผ่าตัดรักษาโคลิกในสัตว์ตระกูลม้า ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566
...
ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานร่วมกิจกรรมขันโตกสัตวแพทย์ ประจำปี 2566 พื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ ในคณะฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Sheri Ross จาก University of Prince Edward Island ประเทศแคนาดา ในโอกาสร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 'เกษียณสุขใจ' คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 แด่ อ.สพ.ญ.ศศิโศภิน ไชยลังการณ์ และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร ณ ห้องประชุม E115 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามตัวแทนผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ณ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 จากโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 25, 27 และ 28 กันยายน 2566
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่หัวหน้าภาควิชา และเลขานุการคณะฯ ในโอกาสที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ มุ่งมั่นสรรค์สร้าง และเป็นกำลังขับเคลื่อนพัฒนาคณะฯมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 66
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อเป็นพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการจัดงาน เชิญชวนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
...
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจการดูแลสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์แบบครบวงจร ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มช. และ บริษัท เน็กซ์เทคฟีด จำกัด ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 66
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยอาจารย์คลินิกม้า เข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการฝึกงานของนักศึกษากับศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ณ ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 66
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 - Mahidol Project 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดย หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ในวันที่ 21, 28 กันยายน และ 13 ตุลาคม 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกฯ พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษา 'กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2' ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566
...
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติจาก ม.สงขลานครินทร์ เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ 'เตรียมยังไง ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ? เรื่องไม่ยาก ที่บางคนไม่เคยบอกคุณ' และ 'ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ' เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
...
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 54) ร่วมกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จาก 13 สถาบัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566
...
ผู้บริหาร และตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้เกษียณอายุงาน ในงานพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียนชมรม Exotic Pet Club จากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
...
ผศ.ดร.น.สพ.อนุชา สธนวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามตัวแทนชมรมวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุม 5th World Congress of Reproductive Biology 2023 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประชุม The 21st Asian Association of Veterinary Schools (AAVS) Meeting ณ Faculty of Veterinary Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 59 ปี และพิธีทำบุญครบรอบ 114 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ พร้อมด้วย สัตวแพทย์จากบ้านช้างกำพร้า Pinnawala Elephant Orphanage และสัตวแพทย์จากสวนสัตว์เดฮิวาลา ประเทศศรีลังกา ในการเข้าหารือกับทางคณะ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาและจัดทำพื้นที่ให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566
...
ผู้บริหาร และ คณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมการสัมมนา How to use a ChatGPT as a tool for writing a manuscript? เพื่อการต่อยอดไปยังการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดฝึกอบรมผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 29 - 31 สค. 2566
...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยงจากพืชสมุนไพร ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
...
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาทุน และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อใช้เป็นทุนในการส่งเสริมการศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นววิถีช้างไทย” (Thai elephant's next normal) ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท วันเฮลท์อินโนเวชั่น จำกัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียอย่างง่าย เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566
...
คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety: CMU) จัดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการความปลอดภัยทางด้านอาหารในอาหารริมทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบกล้องอินฟราเรดและเครื่อง Blackbody จาก น.สพ.จตุรงค์ เอกวัฒน์พานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไบโอเทค สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนของนักศึกษาสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสุกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กล้องอินฟราเรดตรวจสุขภาพและปรับปรุงการผลิตในฟาร์มสุกร ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. และศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มสัตว์ทดลอง จ.ลำพูน
...
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลล์ จำกัด เข้ามอบเงินสนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและวัคซีนรักษาโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง(Elephant Endotheliotropic Herpesvirus: EEHV) โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะครู และน้องๆนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดบ้านน้อย จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เชิญเป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายหัวข้อ การเตรียม manuscript การเขียน Cover letter และ Rebuttal letter ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท VetzPetz Group และทีมงาน ในโอกาสเข้าพูดคุยแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด ในนาม MSD Animal Health ในโอกาสเข้ามอบหนังสือ The Merck Veterinary Manual ให้กับห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
...
ทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Wengui Li จาก Faculty of Veterinary Medicine, Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
...
ทีมผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมงานพิธีทำบุญสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566 ครบรอบ 51 ปี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานหมอหมาพาปั่น - VET CMU Ride 2023 เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566
...
งานอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การใช้กล้องอินฟราเรดตรวจสุขภาพและปรับปรุงการผลิตในฟาร์มสุกร Training Workshops - Application od Infrared Thermal Camera for Swine health Diagnosis and Production Improvement ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chen-Si Lin Department of Veterinary Medicine, Director of Zoonosis Research Center, College of Bioresources and Agriculture, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและการควบคุมป้องกันการเกิดโรคทางเลือก ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไบโอเทค เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
...
กิจกรรมการอบรมผู้ให้ความรู้ (Train The Trainer: TTT) องค์ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ภายใต้โครงการ การนำผลงานวิจัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
...
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม โยคะ หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้น้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ผ่อนคลาย ยืดเส้น ยืดสาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานช่วงเดือน กรกฎาคม 2566 เข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
...
รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์กับทีมงานรายการ สืบสวนความจริง จากเนชั่นทีวี เนื่องในโอกาส วันช้างโลก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการจัดงานหมอหมาพาปั่น ให้การต้อนรับคุณวิศรุต ทรายแก่น ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ ในโอกาสมอบของรางวัล เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการ หมอหมาพาปั่น - VET CMU Ride ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566
...
ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติ ผ่านระบบ ZOOM Conference ระหว่างวันที่ 7 – 25 สิงหาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าหารือและวางแนวทางโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในสัตว์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าหารือและวางแนวทางร่วมกันในการจัดโครงการทัศนศึกษาด้านสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566
...
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 29 ปี พร้อมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566
...
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผู้ช่วยกรรมการบริหาร Tiger Kingdom Chiang Mai เพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566
...
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถ่ายพยาธิสัตว์เลี้ยง เนื่องในวันครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม และ วันสัตวแพทย์ไทย วันที่ 4 สิงหาคม
...
PET CMU: ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง จัดกิจกรรมบริการดูแลสุขภาพสัตว์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 29 ปี ณ PET CMU ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. นำแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ Northern Regional Veterinary Healthcare and Learning Center (NOVEL CMU) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบุคลากรสายสนันสนุน ร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในการทำงานระหว่างบุคลากรในองค์กร ณ โรงแรมมีเรีย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
...
ตัวแทนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 8 (VET 67) มอบเงินสนับสนุนโครงการ VCL (Vet CMU Learning foundation) สำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และสนับสนุนกิจกรรม Vet game เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณ ห้อง B210 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร เพื่อแนะนำสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
...
โครงการความปลอดภัยทางด้านอาหารในอาหารริมทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารโครงการความปลอดภัยทางด้านอาหารในอาหารริมทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Food Safety: CMU เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
...
กิจกรรมโครงการดูแลและจัดการม้าเบื้องต้น (Horse Care Project) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ และนักศึกษาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง PET CMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ศูนย์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรแห่งใหม่ ณ ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง PET CMU อาคารโซน E สถานีบริการน้ำมันบางจากเชียงใหม่ออยล์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดงานอบรมการใช้กล้องอินฟราเรดตรวจสุขภาพและปรับปรุงการผลิตในฟาร์มสุกร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มสัตว์ทดลอง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะพร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอุโบสถ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
...
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัย DUVASU ประเทศอินเดีย ในโอกาสสำเร็จ “หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานทางชีวศาสตร์สัตวแพทย์” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางชีวศาสตร์สัตวแพทย์ในด้านมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบห่อหุ้มร่างกาย
...
ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ สำหรับเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
...
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับฟังแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสัตว์ทดลองสากลจาก Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
...
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้น้อง ๆ ชั้นปีที่ 1 ได้เตรียมกาย เตรียมใจ รวมถึงทราบข้อปฏิบัติตนระหว่างการร่วมกิจกรรมขึ้นดอย ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2566
...
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน (Node) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการ มช. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณ Vladimir Stajic, Group Director Research and Technical Affairs และคุณ Francine Tay, Senior Clinical Trials Manager จาก Blackmores Institute ประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาพบปะกับคณาจารย์ นักวิจัย และสัตวแพทย์
...
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดแต่งกีบโค รุ่นที่ 1 เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพกีบโคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อ การใช้การเปลี่ยนระดับฮอร์โมนในร่างกายสัตว์เป็นเครื่องมือในการประเมินและติดตามภาวะเครียด ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมเป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr. Marilyn Crane USAID Representative พร้อมด้วย Dr. Woutrina Smith Project Director และคณะทำงานจาก(SEAOHUN) ในโอกาสเข้าติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรให้กับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก College of Veterinary Medicine, Long Island University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการอบรม เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์เขตร้อนเบื้องต้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
...
ทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Shirley Tarawali ประธานคณะสมาชิก Global Agenda for Sustainable Livestock (GASL) ในการหารือร่วมกันเพื่อวางแผนการเตรียมจัดประชุม The 13th Global Agenda for Sustainable Livestock Multi-Stakeholder Partnership Meeting
...
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบการสนับสนุนจาก บริษัท ริมปิงออน์แกนิคฟาร์ม จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งมหากุศลมหิดล ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 จากโรงเรียนดรุณนิมิตวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหารพร้อมคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสถาปนา ครบรอบปีที่ 83 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566
...
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Echocardiography Seminar and Workshop เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เครื่อง echocardiography สำหรับการวินิจฉัยโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566
...
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีมอบเสื้อสูทเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
...
งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำประชุมปูเสื่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อาทิ การกรอก TOR ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. แสดงความขอบคุณ น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มช. ที่ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ และขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุเทพ เจือละออง ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. นำคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง) เข้าพบท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านก้อ จ.ลำพูน พร้อมร่วมหารือแนวทางการนำระบบผ่อดีดี (PODD) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66
...
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง โรคทางเดินหายใจในโคนมให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ ณ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566
...
ผู้บริหารคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับสัตวแพทย์ที่จบหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ภายใต้โครงการ The CMUAH Seminar Series: Up Skills from Theory to Practice in Surgical Oncology กลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566
...
คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety: CMU) ร่วมประชุมระดมสมอง โครงการความปลอดภัยทางด้านอาหารริมทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566
...
พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมหารือแผนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การต่อยอดงานวิจัยสู่สังคม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566
...
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ Dr. Epy Muhammad Luqman Head of Division of Veterinary Anatomy, และคณะ จาก Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566
...
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, มหาวิทยาลัย DUVASU ประเทศอินเดีย ในโอกาสเข้าฝึกอบรมหลักสูตร Pre & Paraclinic Sciences ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2566
...
กิจกรรมโยคะเบื้องต้นเพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องในโอกาสวันโยคะสากล (International Yoga Day) บริเวณลานสนามหญ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566
...
สัมมนาภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการตามแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ทรีสเคป รีทรีท รีสอร์ท เชียงใหม่
...
ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566
...
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมสำหรับสัตว์ ระหว่าง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
...
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 To be Vet Student 2023 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 (วันที่สอง)
...
หน่วยบุคคล นำบุคลากรใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงาน ในรอบเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมพูดคุย แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
...
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 To be Vet Student 2023 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (วันที่หนึ่ง)
...
คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสัตวแพทย์คลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (จรัส สืบแสง) ประจำปี 2566 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.66
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566
...
งานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในนามบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพและผู้สนใจ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาการศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ร่วมระดมสมองเกี่ยวกับการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ สพ.ญ.มณทิพย์ เจตยะคามิน Senior Director for Southeast Asia, AAALAC International พร้อมรับฟังการนำเสนอเรื่อง The AAALAC International Accreditation Program Introduction เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
...
บริษัท เค.อาร์.เมดิคอลแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในงานของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566
...
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ Scientist and Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) Training - International Standards จัดโดย ศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2566
...
พิธีเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ รุ่นที่ 2 (2nd Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.พร้อมด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมคล้องพวงมะลิต้อนรับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษา ในประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566
...
งานปฐมนิเทศต้อนรับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566
...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่สัตวแพทย์ที่สำเร็จในหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 ในการจบหลักสูตรการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
...
ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอมรมแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือ ตำรา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001: 2015 ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพูดคุยแนะนำ “ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU” ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง ในรายการถ่ายทอดสด NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรมสัมมนาการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ สมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพท) TEPA ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
...
ทีมคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จ.เชียงราย
...
โครงการอบรมการดูแลและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจ ผ่านระบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นเพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
...
มอบทุนการศึกษาทุนให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสมทบทุนโครงการ VCL สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
...
การประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 52) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 
...
พิธีเปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
...
งานสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ Good to Great Together Workshop การทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2567-2569 (3 ปีข้างหน้า) ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 รุ่นที่ 6 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเรื่องพิธีเปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์แห่งใหม่ ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
...
ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนทางสัตวแพทย์ และงานวิจัยของภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine (SPbGUVM) แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
...
พิธีทำบุญศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566
...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology” ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุเทพ ในโอกาสเข้าพบและสวัสดีวันปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2567- พ.ศ. 2569 พร้อมวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
...
กิจกรรม Vet Camp Series for Kids ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะทำงานจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าติดตามความก้าวหน้า “โครงการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในพื้นที่ภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
...
กิจกรรมมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดการฝึกอบรม การสตัฟฟ์นกเบื้องต้น สำหรับใช้ในการคงสภาพสัตว์เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา ใช้เป็นตัวล่อในการปรับพฤติกรรมลูกนกให้รู้จักชนิดของตัวเองและไม่ติดคน ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2566
...
งานสัมมนาสูตรไม่ลับฉบับ คนเลี้ยงหมู จัดโดย บริษัท เวท แอนด์ ไซเอนซ์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด สำหรับเป็นความรู้และแนวทางให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลําพูน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์ และคณะผู้แทน ในการเข้าหารือการวางแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
...
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
...
น้อง ๆ นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกระดูกและอวัยวะของสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์สตัฟฟ์หลากหลายชนิด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
...
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดสัมมนาภาควิชาชีวศาสตร์ฯ เพื่อเป็นโอกาสร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของภาควิชาฯ ในปี 2566 - 2567 ณ โรงแรม TreeScape RetreatResort อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม งานวันวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
...
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชมและยินดี กับคุณดำรงศักดิ์ อินเตจ๊ะ พนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “สายสนับสนุนในดวงใจของคณะ” ในไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
...
คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมคาราวะ คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอูเทรค พร้อมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านงานวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ โรงแรม TreeScape Retreat Resort อ.หางดง จ.เชียงใหม่
...
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อ เพื่อเป็นพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
...
คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จาก คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ตลอดจนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.น.สพ.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
...
ศ.ดร.น.สพ.ชัยณรงค์ ชัยบุตร และ รศ.สพ.ญ.นัยนา ชัยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อกล่าวขอขมาและขอพรจากผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานและดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ อาจารย์ใหญ่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์” แหล่งเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นเวทีพบปะพูดคุยร่วมกันของครอบครัวสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้บริหารได้เสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
...
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Mr.Sithu Moe Myint ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) จากบริษัท MPRL E&P Pte Ltd. และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางสร้างความร่วมมือการพัฒนาสถานบริการสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ นำตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมเดินขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ และพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566
...
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ กับ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ในด้านการพัฒนางานวิชาการ การจัดการการเลี้ยงและดูแลสุขภาพให้กับโคและกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารควาย-วัว วัดป่าดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
...
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง และเลี้ยงส่ง ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของคณะฯ และภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การตรวจเซลล์ในน้ำนมดิบและการตรวจองค์ประกอบน้ำนม” จัดโดยโรงพยาบาลสัตว์แม่ออนร่วมกับ บริษัท FOSS South East Asia Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 เพื่อให้ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ในประเวณีปี๋ใหม่เมืองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวล้านนา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
...
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้แก่อาจารย์ เรื่อง Constructive Feedback และ Teacher as Facilitator เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566
...
ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงเสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์ชนิดพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
...
ทีมผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (ครบรอบ 59 ปี) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
...
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข บริจาคตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.2 คิว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในงานการเรียนการสอนและงานวิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
...
น้อง ๆ จากค่ายปิดเทอมเรียนรู้ธรรมชาติ Nature Summer Camp และพี่ ๆ ทีมผู้จัดงานจากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
...
คณะทำงานจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
...
คณะทำงาน จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานและพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
...
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้านำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยโดยการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
...
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็ก First Step Home เข้าศึกษาเรียนรู้โครงกระดูกและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์นานาชนิดภายในห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกระบือ-โค ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกธนาคารกระบือ-โค วัดป่าดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยคณาจารย์ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 VET’81 พร้อมจัดให้มีการบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
...
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดทางด้านสัตว์เล็กในปีการศึกษา 2565 และมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ VCL เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
...
กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ มช.สายสนับสนุนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566
...
งานตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ (JOB AND EDUCATION FAIR) เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีโอกาสพูดคุยและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566